logo MED

Zerwanie współpracy - oświadczenie

Drodzy Klienci,

W związku z wieloma pytaniami oraz niepotwierdzonymi informacjami pojawiającymi się w różnych źródłach, chcemy zapewnić, że marka odzieżowa Medicine, należąca do Brandbq Sp. z o.o., zerwała współpracę z partnerem z Rosji, po tym jak kraj ten zaatakował Ukrainę. Decyzja ta od samego początku była dla nas oczywista i stanowiła jedyne słuszne rozwiązanie w obliczu agresji. Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że nigdy nie posiadaliśmy sklepów własnych na terenie Rosji, a działaliśmy na zasadach umownych.

Wraz z zerwaniem współpracy zażądaliśmy, aby znak towarowy Medicine przestał być wykorzystywany we wszystkich kanałach, w jakich do tej pory byliśmy widoczni jako marka. Niestety rosyjski partner handlowy nie zastosował się do naszych żądań, w dalszym ciągu sprzedając nasze towary, które zakupił jeszcze przed rozpoczęciem wojny i prowadząc komunikację z wykorzystaniem naszego logo. Z posiadanych na obecnym etapie informacji wynika, że nadal znak Medicine jest, wbrew naszej woli, wykorzystywany w niektórych centrach handlowych, ponadto kontrahent sprzedaje towary oznaczone naszym znakiem towarowym. Przypuszczamy, że będzie te działania kontynuował do momentu wyprzedaży stanów magazynowych. W związku z tym – co pragniemy podkreślić – znak towarowy Medicine jest w Rosji wykorzystywany bezprawnie, bez naszej zgody i jakiegokolwiek przyzwolenia na takie działania.

Podjęliśmy szereg kroków mających na celu zażegnanie tej sytuacji, niemniej jednak możliwość wyegzekwowania ochrony znaku towarowego na obecnym etapie jest ograniczona, z uwagi na politykę Rosji wobec podmiotów z krajów takich jak Polska. Stale podejmujemy działania mające na celu zaprzestanie nieuprawnionego korzystania ze znaku Medicine Everyday Therapy. Zwracamy jednak uwagę, że nie posiadamy wglądu w stany magazynowe byłego partnera handlowego ani wpływu na odsprzedaż towarów oznaczonych naszym logo, które są własnością byłych kontrahentów z Rosji.

Sytuacja ta jest dla nas szczególnie trudna, gdyż od samego początku wojny wspieramy Ukrainę wieloma działaniami. Więcej na temat naszego wsparcia i podjętych kroków pomocowych można dowiedzieć się tutaj: https://standwithukraine.answear.com/ oraz na: https://wearmedicine.com/l/stand-with-ukraine. Stanowczo sprzeciwiamy się agresji i nie akceptujemy jej w żadnej postaci.

Pragniemy być transparentni dla odbiorców, w związku z powyższym wyrażamy swoją dezaprobatę wobec niepotwierdzonych wiadomości, jakie są rozpowszechnianie na temat naszej marki. Są one krzywdzące i uderzają w nasze dobre imię. Będziemy przedstawiać nasze jednoznaczne stanowisko za każdym razem, gdy spotkamy się z brakiem rzetelnych informacji na temat działań prowadzonych przez Medicine.

Brandbq Sp. z o.o.

----------------------------------------------

Dear Clients,

            Due to many questions that we recently received as well as unconfirmed information appearing in various sources, we would like to ensure that Medicine brand, belonging to BrandBQ Sp. z o.o., terminated cooperation with a partner from Russia after the Russian attack on Ukraine. This decision was obvious to us from the very beginning and we believe it was the only right solution in the face of Russian aggression. At the same time, we would like to clarify that we have never had our own stores in Russia, and we have just operated there on a contractual basis.

            Along with the termination of cooperation, we required our former partner to refrain from using Medicine trademark in all channels in which our brand has been visible as a brand before. Unfortunately, the Russian former partner did not comply with our requests and they continued to sell our goods, which they had purchased before the start of the war, as well as they kept using our logo in their communication. According to the information we have at this stage, Medicine trademark is still used in some shopping centers against our will, and some goods marked with our trademark are still sold there. We assume that the former partner will continue these activities until all the stock bought before is sold out. Therefore, we would like to emphasize that Medicine trademark is used in Russia unlawfully, without our consent and any permission to do so.

We have taken many steps in order to prevent our brand from the current situation, however, the possibility of enforcing the protection of the trademark at the current stage is limited, due to Russia’s policy toward entities from countries such as Poland. We are constantly taking further steps to stop the unauthorized use of the Medicine Everyday Therapy trademark. However, we would like to point out that we do not have access to the current status of inventory level of the former trading partner or influence on their current resale of goods marked with our logo, which are owned by the former contractors in Russia.

The situation is particularly difficult for us, because from the very beginning of the war, we supported and we keep supporting Ukraine in many ways. You can learn more about our support activities here: https://standwithukraine.answear.com/en/ as well as here: https://wearmedicine.com/l/stand-with-ukraine. We are strongly against the aggression and we do not accept it in any form.

We would like to be transparent with our clients and all recipients, therefore, we express our strong disapproval of unconfirmed news that have been shared about our brand. They are harmful and they hurt a good name of our brand. We will present our clear position every time we encounter a lack of reliable information about the activities carried out by Medicine brand.

 

Brandbq Sp. z o.o.