logo MED

REGULAMIN KONKURSU „ŚLADAMI STREET ARTU" 2021

 

REGULAMIN KONKURSU „Śladami Street Artu – odkryj perełki w swoim mieście”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „Śladami Street Artu – odkryj perełki w swoim mieście” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).

2.  Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.  Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 26.02.2021 roku od godziny 10:00 do dnia 19.03.2021 roku do godziny 23:59 w serwisie Facebook na oficjalnym profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/wearMEDICINE/  (zwanym dalej: „Profilem Organizatora”).

4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail medicine@brandbq.pl.

5. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

 

§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie ukończyły lat 18, a także inne osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: medicine@brandbq.pl   lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być:

a. pracownik ani współpracownik Organizatora,

b. inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu,

c. osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Profilu Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu w przypadku przyznania nagrody.

4. Zadaniem Uczestnika jest:

a. wykonanie autorskiej pracy (zwanej dalej „Pracą konkursową”) przedstawiającej elementy street artu widoczne na ulicach miast. Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie zdjęcia lub zdjęć, które mogą zostać połączone w kolaż. Praca konkursowa musi zawierać wskazanie w jakim mieście zostało wykonane zdjęcie oraz na jakiej ulicy lub określenie rejonu ulicy.

b. opublikowanie skanu lub zdjęcia Pracy konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu Organizatora.  

5. Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od dnia 26.02.2021 roku od godziny 10:00 do dnia 19.03.2021 roku do godziny 23:59.

6. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.

7. Z chwilą zamieszczenia Pracy konkursowej pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną Pracą konkursową, w szczególności w zakresie  autorstwa zdjęcia, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

8. Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość Prac konkursowych, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

 

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora do dnia 23.03.2021 roku do godziny 16:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Profilu Organizatora.

2. Komisja konkursowa, spośród wszystkich, prawidłowo opublikowanych Prac konkursowych dokona wyboru trzech zwycięskich Prac konkursowych, a ich autorom przyznane zostaną nagrody w Konkursie. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w oparciu o kryterium oceny jakości, estetyki, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej.

1. Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą komentarza umieszczonego na Profilu Organizatora w serwisie Facebook w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. ….03.2021 roku.

3. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) będą:

a. dla Laureata I miejsca: jeden zestaw złożony z:

• dwóch plakatów znajdujących się na stronie www.galeriaplakatu.com: jednego egzemplarza o nazwie Banksy Dziewczynka z Balonikiem Nadzieja o wartości 49,00 zł i jednego egzemplarza plakatu o nazwie Banksy Zamieszki o wartości 49,00 zł,

• jednej dowolnej koszuli z kolekcji Banksy Graffiti marki Medicine Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 139,90 zł wybranej przez Laureata z asortymentu dostępnego
w sklepie internetowym Organizatora,

 • jednego dowolnego T-shirtu z kolekcji Banksy Graffiti marki Medicine Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 69,90 zł, wybranego  przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,

• jednego dowolnego akcesorium z kolekcji Banksy Graffiti marki Medicine Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 49,90 zł, wybranego  przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,

b. dla Laureata II miejsca: jeden zestaw złożony z:

• jednego plakatu znajdującego się na stronie www.galeriaplakatu.com o nazwie: Banksy Dziewczynka z Balonikiem Nadzieja o wartości 49,00 zł

• jednego dowolnego T-shirtu z kolekcji Banksy Graffiti marki Medicine Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 69,90 zł, wybranego  przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,

• jednego dowolnego akcesorium z kolekcji Banksy Graffiti z marki Medicine Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 39,90 zł, wybranego  przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,

c. dla Laureata III miejsca: jeden zestaw złożony z:

• jednego plakatu znajdującego się na stronie www.galeriaplakatu.com o nazwie Banksy There is always hope o wartości 39,00 zł,

• jednego dowolnego T-shirtu z kolekcji Banksy Graffiti marki Medicine Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 69,90, wybranego przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora.

4. Obok Nagród, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

5. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

 

§ 5. Odbiór Nagród

1. W terminie 2 dni roboczych od zamieszczenia na profilu Organizatora posta z wynikami konkursu, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail na adres: medicine@brandbq.pl, w której wskaże Organizatorowi:

a. ubrania z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy wchodzące w skład Nagrody przyznanej Laureatowi wybrane przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com,  

b. adres do wysyłki Nagrody oraz dane do rozliczenia Nagrody zgodnie z ust. 4 powyżej

lub odmówi przyjęcia Nagrody. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

2. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6. Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@brandbq.pl. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

6. Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.

8. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu „Śladami Street Artu – odkryj perełki w swoim mieście”

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu „Śladami Street Artu – odkryj perełki w swoim mieście” (dalej: „Konkurs”) jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718. Kontakt z administratorem: iod@brandbq.p lub pocztą tradycyjną na adres: Brandbq Sp. z o.o. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wybrania zwycięskich Prac Konkursowych, rozliczenia Konkursu przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu konkursu zgodnie z jej regulaminem, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz wypełnienie prawnych obowiązków Administratora związanych z rozliczeniem Konkursu. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane w czasie realizacji Konkursu oraz w okresie przedawnienia roszczeń wzajemnych Uczestnika i Administratora z tytułu przeprowadzenia Konkursu. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.