logo MED

REGULAMIN KONKURSU „MEDWiedźmin” 2022

REGULAMIN KONKURSU „MEDWiedźmin”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „MEDWiedźmin” (dalej jako: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest BRANDBQ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-564) przy ul. Aleja Pokoju 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372924, REGON: 121360377, NIP: 6793049718, o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00 PLN (dalej jako: „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w okresie od dnia 15.12.2022 r. od godz. 16:00 do dnia 3.01.2023 r. do godz. 23:59.
 5. Konkurs zostanie ogłoszony za pośrednictwem profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.
 6. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisów: Facebook, Instagram oraz TIK TOK. Na stronie internetowej pod adresem: https://wearmedicine.com/a/regulamin-konkursu-medwiedzmin-2022 („Strona konkursowa”) zamieszczone zostaną: Regulamin, informacje o nagrodach oraz wyniki Konkursu.
 7. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis Instagram, Facebook, TIK TOK lub przez ich operatorów i nie jest z serwisem Instagram, Facebook, TIK TOK lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2. UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne które:
  a) najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,
  b) są konsumentami i działają w celu niezwiązanym z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem,
  c) zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  d) posiadają swój profil w serwisie Instagram i/lub TIK TOK,
  e) spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik winien opublikować na należącym do niego profilu na portalu społecznościowym Instagram i/lub w serwisie TIK TOK materiał video trwający minimum 15 a maksymalnie 30 sekund, w którym przedstawi swoją ulubioną scenę, cytat lub samą postać z gry stworzonej przez studio CD Projekt Red na motywach Sagi o wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego o nazwie Wiedźmin (zwany dalej jako „Praca konkursowa”).
 2. Warunkiem do wzięcia udziału w Konkursie jest:
  a) oznaczenie Pracy konkursowej hasztagiem #MEDWiedźmin,
  b) opublikowanie Pracy konkursowej w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. W Konkursie nie będą brane pod uwagę materiały, które opublikowane zostały poza okresem przyjmowania zgłoszeń konkursowych.
 3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość Prac konkursowych.
 4. Praca konkursowa może być współtworzona przez nieograniczoną ilość osób.
 5. Poprzez opublikowanie Pracy konkursowej w serwisie Instagram i/lub TIK TOK oraz jej opisanie w sposób określony w § 3 ust. 2 powyżej Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest autorem lub współautorem zgłoszonej Pracy konkursowej i posiada do niej wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne oraz wyłączne zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do Pracy konkursowej, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich,
  b) Praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorowi w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej w sposób określony niniejszym Regulaminem,
  c) Praca konkursowa nie powstała przy pomocy sztucznej inteligencji,
  d) w przypadku współtworzenia pracy przez inne osoby niż Uczestnika uzyska przed zgłoszeniem Pracy konkursowej do Konkursu oświadczenie o zobowiązaniu się tych osób do niewykonywania autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej i zostanie przez te osoby upoważniony do upoważniania Organizatora do wykonywania tych praw w ich imieniu,
  e) zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.
 6. Celem doprecyzowania ust. 7 lit a) powyżej – w przypadku kiedy Praca konkursowa została stworzona przez większą ilość osób niż Uczestnik – Uczestnik jest zobowiązany być właścicielem całości autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej w dniu zgłoszenia Pracy konkursowej do Konkursu. Ewentualne wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na Uczestnika zostanie pokryte przez Uczestnika we własnym zakresie.
 7. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Z chwilą opublikowania pracy konkursowej w serwisie Instagram i/lub TIK TOK, Uczestnik potwierdza, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zwycięskiej Pracy konkursowej oraz jego imienia i nazwiska i/lub pseudonimu jako Laureata Konkursu na Stronie konkursowej oraz na profilu Facebook Organizatora.

§ 4. ZWYCIĘZCY I NAGRODY

1. Prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).

2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje o przyznaniu Nagród.

3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone w odrębnym poście na portalu społecznościowym Facebook ze wskazaniem imion i nazwisk zwycięzców oraz z oznaczeniem wygranych profili na portalu społecznościowym Instagram i/lub TIK TOK w dniu 5 stycznia 2023 r.

4. W Konkursie przyznane zostaną:

a) Nagroda za I miejsce w postaci:

 • karty podarunkowej do sklepów stacjonarnych Organizatora o nazwie Medicine o wartości 800 zł,
 • kurtki jeansowej z kolekcji The Witcher o wartości 259,99 zł,
 • torby bawełnianej z kolekcji The Witcher o wartości 59,99 zł,
 • książki wyd. Znak „Ciepło. Najprzytulniejszy poradnik osiędbania” o wartości 49,99 zł,
 • naszyjników damskich z zawieszką o wartości 39,99 zł.

b) Nagroda za II miejsce w postaci:

 • karty podarunkowej do sklepów stacjonarnych Organizatora o nazwie Medicine o wartości 500 zł,
 • kurtki jeansowej z kolekcji The Witcher x Medicine o wartości 259,99 zł,
 • torby bawełnianej z kolekcji The Witcher x Medicine o wartości 59,99 zł,
 • książki wyd. Znak „Ciepło. Najprzytulniejszy poradnik osiędbania” o wartości 49,99 zł,
 • naszyjników damskich z zawieszką o wartości 39,99 zł.

c) Nagroda za III miejsce w postaci:

 • karty podarunkowej do sklepów stacjonarnych Organizatora o nazwie Medicine o wartości 300 zł,
 • kurtki jeansowej z kolekcji The Witcher x Medicine o wartości 259,99 zł,
 • torby bawełnianej z kolekcji The Witcher x Medicine o wartości 59,99 zł,
 • książki wyd. Znak „Ciepło. Najprzytulniejszy poradnik osiędbania” o wartości 49,99 zł,
 • naszyjników damskich z zawieszką o wartości 39,99 zł.

5. Wizerunki Nagród w postaci kurtki jeansowej z kolekcji The Witcher x Medicine o wartości 259,99 zł, torby bawełnianej z kolekcji The Witcher x Medicine o wartości 59,99 zł, książki wyd. Znak „Ciepło. Najprzytulniejszy poradnik osiędbania” o wartości 49,99 zł oraz naszyjników damskich z zawieszką o wartości 39,99 zł stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Każda osoba, która otrzyma nagrodę w Konkursie, zwana będzie dalej Laureatem.

7. Laureatem może być wyłącznie osoba, która jest właścicielem profilu na którym została opublikowana zwycięska Praca konkursowa.

8. Obok Nagrody, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody Głównej, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie.

9. Niezależnie od powyższych postanowień w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, Laureaci Konkursu nieposiadający miejsca zamieszkania na terenie Polski dla celów podatkowych, są zobowiązani do samodzielnego zweryfikowania i wypełnienia obowiązków podatkowych w kraju swojej rezydencji podatkowej wynikających z wygranej w Konkursie.

10. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w poście na profilu na portalu społecznościowym Facebook Organizatora oraz w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram i/lub TIK TOK w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 5 dni w wiadomości prywatnej odpowiednio w serwisie Instagram i/lub TIK TOK że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać wymagane przez Organizatora informacje na wskazany przez Organizatora adres e-mail, w szczególności: imię i nazwisko, adres do wysyłki Nagrody oraz dane do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

11. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 5 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

12. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

13. Żadna Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

14. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej, z zastrzeżeniem, że Nagrody wysyłane będą na koszt Organizatora wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Zasady korzystania z kart podarunkowych reguluje regulamin dostępny pod następującym adresem: https://wearmedicine.com/a/regulamin-kart-podarunkowych

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator nabywa od Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę własność egzemplarza Pracy konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
b) w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej - publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) udostępnianie Pracy konkursowej w sieci Internet, w tym w szczególności na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin), TIK-TOKu Organizatora,
d) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
e) modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy konkursowej oraz jej pojedynczych elementów, zestawianie Pracy konkursowej z innymi utworami,
f) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Pracy konkursowej,
g) w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,
h) umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, notatniki.

2. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy konkursowej, (ii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy konkursowej.

3. W przypadku gdy Praca konkursowa powstała przy udziale innych niż Laureat osób, Laureat w ramach udzielonego mu upoważnienia upoważnia Organizatora do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy konkursowej, (ii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy konkursowej.

4. Dodatkowo Laureat w zamian za otrzymaną Nagrodę zezwala na rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora w sposób opisany szczegółowo w pkt 1) niniejszego paragrafu.

5. Jeżeli w Pracy konkursowej zostaną wykorzystane wizerunki innych osób niż Laureata – Laureat jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunków tych osób na warunkach wskazanych w pkt 1) niniejszego paragrafu.

6. Laureat zezwala również na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej.

7. Organizator i Laureat potwierdzą w umowie zawartej na piśmie przejście autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej w zamian za Nagrodę. Umowa zawierać będzie w szczególności: pola eksploatacji,  upoważnienie do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej, upoważnienie do wykonywania osobistych praw autorskich do Pracy konkursowej oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku Laureata.

 § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny pod następującym adresem https://wearmedicine.com/a/regulamin-konkursu-medwiedzmin-2022, a link do Regulaminu zamieszczony zostanie również w poście konkursowym w serwisie Facebook.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie konkursowej. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.

3. Uczestnik może złożyć reklamację na sposób przeprowadzenia Konkursu. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@brandbq.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora.

5. Organizator zwalnia serwisy: Instagram, Facebook oraz TIK TOK oraz ich operatorów z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisów Instagram, Facebook, TIK TOK lub do ich operatorów.

6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU „MEDWiedźmin”

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu „MEDWiedźmin” (dalej: „Konkurs”) jest BRANDBQ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-564) przy ul. Aleja Pokoju 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372924, REGON: 121360377, NIP: 6793049718, o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00 PLN, („Administrator”). Kontakt z administratorem: iod@brandbq.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Brandbq sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wybrania zwycięskich Prac Konkursowych, przyznania nagród, rozliczenia Konkursu oraz zapłaty podatku od nagród przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu konkursu zgodnie z regulaminem, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz wypełnienie prawnych obowiązków Administratora związanych z rozliczeniem Konkursu, w tym obowiązków podatkowych. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane w czasie realizacji Konkursu oraz w okresie przedawnienia roszczeń wzajemnych Uczestnika i Administratora z tytułu przeprowadzenia Konkursu. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.