logo MED

REGULAMIN KONKURSU „Każda chwila to sztuka, pokaż nam swoją!” 2023

REGULAMIN KONKURSU „Każda chwila to sztuka, pokaż nam swoją!”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Każda chwila to sztuka, pokaż nam swoją” (dalej jako: „Konkurs”).
 • Organizatorem Konkursu jest BRANDBQ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-564) przy ul. Aleja Pokoju 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372924, REGON: 121360377, NIP: 6793049718, o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00 PLN (dalej jako: „Organizator”).
 • Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w okresie od dnia 21.02.2023 r. od godz. 16:00 do dnia 27.02.2023 r. do godz. 23:59.
 • Konkurs zostanie ogłoszony za pośrednictwem profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.
 • Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu TIK TOK. Na stronie internetowej pod adresem: https://wearmedicine.com/a/regulamin-konkursu-kazda-chwila-to-sztuka-pokaz-nam-swoja-2023 („Strona konkursowa”) zamieszczone zostaną: Regulamin, informacje o nagrodach oraz wyniki Konkursu.
 • Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis Facebook, TIK TOK lub przez ich operatorów i nie jest z serwisem Facebook oraz TIK TOK lub ich operatorami w żaden inny sposób związany.

§ 2. UDZIAŁ W KONKURSIE

 • Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne które:
 1. najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,
 2. są konsumentami i działają w celu niezwiązanym z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem,
 3. zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 4. posiadają swój profil w serwisie TIK TOK,
 5. spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
 • Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 • Organizator opublikuje na należącym do niego profilu na portalu społecznościowym Facebook post konkursowy w którym wskaże zasady konkursu, informacje o nagrodach, link do Strony konkursowej oraz link do Regulaminu („Post konkursowy”).
 • W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik winien opublikować materiał video na swoim profilu w serwisie TIK TOK, który będzie odzwierciedlał hasło „Każda chwila to sztuka, pokaż nam swoją” oraz oznaczyć go jako #MEDniechżyjesztuka (zwany dalej jako „Praca konkursowa”).
 • Z momentem publikacji Pracy konkursowej i oznaczenia jej w sposób wskazany w ust. 2 Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na rozpowszechnianie Pracy konkursowej w Internecie poprzez publikację Pracy konkursowej na profilach Organizatora w serwisach Facebook i TIK TOK.
 • Uczestnik oświadcza, że nawet w przypadku gdyby licencja udzielona w ust. 3 powyżej została wypowiedziana, wygasła lub okazała się nieważna Organizator nie będzie obowiązany do usuwania Prac konkursowych z miejsc w których Praca konkursowa została opublikowana.
 • W przypadku wykorzystania swojego wizerunku w Pracy konkursowej Uczestnik wyraża zezwolenie na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora w sposób wskazany w ust. 3. Jeżeli Uczestnik wykorzysta wizerunek osoby trzeciej jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby trzeciej przez Organizatora w sposób opisany w ust. 3 powyżej.
 • Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość Prac konkursowych.
 • Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
 • Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje o przyznaniu Nagród.
 • Poprzez opublikowanie Pracy konkursowej pod Postem konkursowym na portalu społecznościowym Facebook Uczestnik oświadcza, że:
 1. jest autorem zgłoszonej Pracy konkursowej, posiada do niej wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich,
 2. Praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorowi w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej w sposób określony niniejszym Regulaminem,
 3. Praca konkursowa będzie wytworem jego indywidualnej twórczości i nie powstanie przy pomocy sztucznej inteligencji,
 4. zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.
 • Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 • Z chwilą opublikowania Pracy konkursowej na portalu społecznościowym Facebook, Uczestnik potwierdza, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zwycięskiej Pracy konkursowej oraz jego imienia i nazwiska i/lub pseudonimu jako Laureata Konkursu na Stronie konkursowej oraz na profilu Facebook Organizatora i profilu TIK TOK.

§ 4. ZWYCIĘZCA I NAGRODA

 • Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczone w komentarzu pod Postem konkursowym na portalu społecznościowym Facebook ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz profilu zwycięzcy w serwisie TIK TOK, w dniu 2 marca 2023 r.
 • W Konkursie przyznana zostanie 1 nagroda w postaci karty podarunkowej o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie www.wearmedicine.pl, parasol marki Medicine o wartości 89,90 zł, kurtka jeansowa damska Eviva L'arte kolor niebieski o wartości 249,90 zł oraz naszyjnik marki Medicine o wartości 39,90 zł;  
 • Osoba, która otrzyma nagrodę w Konkursie, zwana będzie dalej Laureatem.
 • Obok nagrody, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody Głównej, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie.
 • Niezależnie od powyższych postanowień w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, Lauret Konkursu nieposiadający miejsca zamieszkania na terenie Polski dla celów podatkowych, są zobowiązani do samodzielnego zweryfikowania i wypełnienia obowiązków podatkowych w kraju swojej rezydencji podatkowej wynikających z wygranej w Konkursie.
 • Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w poście na profilu na portalu społecznościowym Facebook Organizatora oraz w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu, dane do wysyłki należy podać na adres mailowy wskazany w wiadomości prywatnej informującej o wygranej w Konkursie. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 5 dni tą samą drogą, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać wymagane przez Organizatora informacje na wskazany adres e-mail, w szczególności: imię i nazwisko, adres do wysyłki Nagrody oraz dane do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.
 • Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 5 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 • Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
 • Żadna Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
 • Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureata za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany przez niego w wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej, z zastrzeżeniem, że Nagrody wysyłane będą na koszt Organizatora wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

 • Organizator nabywa od Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę własność egzemplarza Pracy konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
 2. w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej - publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 3. udostępnianie Pracy konkursowej w sieci Internet, w tym na portalach społecznościowych należących do Organizatora,  
 4. wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
 5. modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy konkursowej oraz jej pojedynczych elementów, zestawianie Pracy konkursowej z innymi utworami,
 6. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Pracy konkursowej,
 7. w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,
 8. umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, notatniki.
 • Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy konkursowej, (ii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.
 • Dodatkowo Laureat w zamian za otrzymaną Nagrodę zezwala na rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora w sposób opisany szczegółowo w pkt 1) niniejszego paragrafu.
 • Jeżeli w Pracy konkursowej zostaną wykorzystane wizerunki innych osób niż Laureata – Laureat jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunków tych osób na warunkach wskazanych w pkt 1) niniejszego paragrafu.
 • Laureat zezwala również na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej.
 • Organizator i Laureat potwierdzą w umowie zawartej na piśmie przejście autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej w zamian za Nagrodę. Umowa zawierać będzie w szczególności: pola eksploatacji,  upoważnienie do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej, upoważnienie do wykonywania osobistych praw autorskich do Pracy konkursowej oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku Laureata.

 § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin Konkursu jest dostępny pod następującym adresem https://wearmedicine.com/a/regulamin-konkursu-kazda-chwila-to-sztuka-pokaz-nam-swoja-2023, a link do Regulaminu zamieszczony zostanie również w Poście konkursowym.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie konkursowej. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
 • Uczestnik może złożyć reklamację na sposób przeprowadzenia Konkursu. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@brandbq.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora.
 • Organizator zwalnia portal społecznościowy Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.
 • Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU „Każda chwila to sztuka, pokaż nam swoją!”

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu „Każda chwila to sztuka, pokaż nam swoją!” (dalej: „Konkurs”) jest BRANDBQ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-564) przy ul. Aleja Pokoju 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372924, REGON: 121360377, NIP: 6793049718, o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00 PLN, („Administrator”). Kontakt z administratorem: iod@brandbq.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Brandbq sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wybrania zwycięskich Prac Konkursowych, przyznania nagród, rozliczenia Konkursu oraz zapłaty podatku od nagród przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu konkursu zgodnie z regulaminem, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz wypełnienie prawnych obowiązków Administratora związanych z rozliczeniem Konkursu, w tym obowiązków podatkowych. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane w czasie realizacji Konkursu oraz w okresie przedawnienia roszczeń wzajemnych Uczestnika i Administratora z tytułu przeprowadzenia Konkursu. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.