logo MED

REGULAMINY KONKURSOWE - ARCHIWUM


 

 • KONKURS „#Piesek miesiąca” organizowany w dniach 05.05-30.08.2021 r.

REGULAMIN KONKURSU „#Piesek Miesiąca” - maj 2021

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „Piesek Miesiąca” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 05.05.2021 roku od godziny 14:00 do dnia 30.08.2021 roku do godziny 23:59 w serwisie Facebook na oficjalnej grupie Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/groups/StylowyPupil (zwaną dalej: „Grupą Organizatora”).

4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail medicine@brandbq.pl.   

5. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie ukończyły lat 18, a także inne osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: medicine@brandbq.pl   lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być:

a. pracownik ani współpracownik Organizatora,

b. inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu,

c. osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę w przypadku przyznania nagrody na opublikowanie na Grupie Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu.

4. Zadaniem Uczestnika jest:

a. wykonanie autorskiej pracy (zwanej dalej „Pracą konkursową”), która będzie przedstawiała zdjęcie swojego czworonożnego Stylowego Pupila w ubranku marki Medicine Everyday Therapy.

b. opublikowanie skanu lub zdjęcia Pracy konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym na Grupie Organizatora.

5. Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od dnia 05.05.2021 roku od godziny 14:00 do dnia 30.08.2021 roku do godziny 23:59 

6. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.

7. Z chwilą zamieszczenia Pracy konkursowej pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza także, że posiada uprawnienie do zgłoszenia w Konkursie Pracy konkursowej. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną Pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

8.  Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość Prac konkursowych, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

§ 4. Laureaci i nagrody

1. Komisja konkursowa w każdym miesiącu trwania Konkursu (rozumianym jako miesiąc kalendarzowy) wybierze spośród  zgłoszonych Prac konkursowych przez uczestników,  jedną osobę, której zostanie przyznana nagroda określona w ust. 3 poniżej. Wyniki Konkursu będą ogłaszane na Grupie Organizatora.

2. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w oparciu o kryterium jakości, estetyki, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej.

3. Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą komentarza umieszczonego na Grupie Organizatora w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. ostatniego dnia każdego miesiąca.

4. Każdy Laureat otrzyma nagrodę w postaci jednego zestawu składającego się z dowolnej z kurtki lub sweterka z zakładki Stylowy Pupil strony sklepu internetowego Organizatora pod adresem: www.wearmedicine.com lub – w razie braku rozmiaru – dowolnego T-shirtu wybranego ze strony sklepu internetowego Organizatora pod adresem: www.wearmedicine.com („Nagroda”).

5. Obok Nagród, o których mowa w ust.  powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

§ 5. Odbiór Nagród

1. W terminie 2 dni roboczych od zamieszczenia na Grupie Organizatora posta z wynikami konkursu, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail na adres: medicine@brandbq.pl , w której wskaże Organizatorowi:

a. Ubranko z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy, wchodzące w skład zestawu nagród przyznanego Laureatowi, wybrane przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com,

b. adres do wysyłki Nagrody,

lub odmówi przyjęcia Nagrody. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

2. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Prawa autorskie

1. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną przez Laureata Nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowe lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,

2) publikacja w środkach masowego przekazu,

3) publikacja w kanałach social media marki MEDICINE Everyday Therapy: na Facebooku, Instagramie, LinkedInie

4) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

5) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,

6) modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki,

7) umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.

2. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, w zamian za otrzymaną Nagrodę Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy konkursowej, (ii) podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy konkursowej, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy konkursowej.

3. Laureat, w zamian za otrzymaną Nagrodę, zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych pra autorskich do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do nagrodzonej Pracy konkursowej.

§ 7. Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@brandbq.pl.  Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.

6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

7. Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.

8. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu „Piesek miesiąca”

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu „Piesek miesiąca”(dalej: „Konkurs”) jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718. Kontakt z administratorem: iod@brandbq.p lub pocztą tradycyjną na adres: Brandbq Sp. z o.o. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wybrania zwycięskich Prac Konkursowych, rozliczenia Konkursu przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu konkursu zgodnie z jej regulaminem, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz wypełnienie prawnych obowiązków Administratora związanych z rozliczeniem Konkursu. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane w czasie realizacji Konkursu oraz w okresie przedawnienia roszczeń wzajemnych Uczestnika i Administratora z tytułu przeprowadzenia Konkursu. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 • KONKURS „#KreatywneŚwięta – stwórz magiczną kartkę świąteczną” organizowany w dniach 22-29.11.2020 r.

 

REGULAMIN KONKURSU „#KreatywneŚwięta – stwórz magiczną kartkę świąteczną”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „#KreatywneŚwięta – stwórz magiczną kartkę świąteczną” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).

2.    Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 22.11.2020 roku od godziny 10:00 do dnia 29.11.2020 roku do godziny 23:59  w serwisie Facebook na oficjalnym profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/wearMEDICINE/  (zwanym dalej: „Profilem Organizatora”).

4.    Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail medicine@brandbq.pl.

5.    Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie ukończyły lat 18, a także inne osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: medicine@brandbq.pl  lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.

2.    Uczestnikiem Konkursu nie może być:

a.    pracownik ani współpracownik Organizatora,

b.    inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu,

c.    osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.

3.    Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Profilu Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu w przypadku przyznania nagrody.

4.    Zadaniem Uczestnika jest:

a.    wykonanie autorskiej pracy (zwanej dalej „Pracą konkursową”) która będzie przedstawiała kartkę świąteczną. Praca konkursowa może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną.   

b.    opublikowanie skanu lub zdjęcia Pracy konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym na profilu organizatora w serwisie Facebook wraz z dopiskiem #kreatywneświęta

5.    Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od dnia 22.11.2020 roku od godziny 10:00 do dnia 29.11.2020 roku do godziny 23:59.

6.    Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.

7.    Z chwilą zamieszczenia Pracy konkursowej pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza także, że posiada uprawnienie do zgłoszenia w Konkursie Pracy konkursowej. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną Pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

8.    Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość Prac konkursowych, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

1.    Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 30.11.2020 roku do godziny 16:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.

2.    Komisja konkursowa, spośród wszystkich, prawidłowo opublikowanych Prac konkursowych dokona wyboru trzech zwycięskich Prac konkursowych, a ich autorom przyznane zostaną nagrody w Konkursie. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w oparciu o kryterium oceny jakości, estetyki, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej.

1.    Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą komentarza umieszczonego na Profilu Organizatora w serwisie Facebook w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 30.11.2020 roku.

3.    Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) będą:

a.    dla Laureata I miejsca: jeden zestaw złożony z:

•   książki od Wydawnictwa Znak: jednego egzemplarza Bo nadal Cię kocham, autorstwa Magdaleny Kordel (Wydawnictwo Znak, 2020),

•    jednego zestawu słodkości  „Zestaw czekoladowych figurek świątecznych” marki Chocolissimo,

•    jednego vouchera na zakupy o wartości 445 zł do wykorzystania w showroomie i e-sklepie Muscat.pl

•    jednego, dowolnego swetra z zakładki Swetry, z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 179,90 zł, wybranego przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,

•   jednego zestawu gier Wooden Games z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości 149,90 zł, wybranej przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,

•    jednego, dowolnego akcesorium z zakładki Skarpetki, z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 39,90 zł, wybranego przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,

b.    dla Laureata II miejsca: jeden zestaw złożony z:

•    książki od Wydawnictwa Znak: jednego egzemplarza Bo nadal Cię kocham, autorstwa Magdaleny Kordel (Wydawnictwo Znak, 2020),

•    jednego zestawu czekoladowych reniferów i Mikołajów „Renifery i Mikołaje z czekolady” marki Chocolissimo,

•    jednego vouchera na zakupy  o wartości 395 zł do wykorzystania w showroomie i e-sklepie Muscat.pl

•    jednej gry Memory aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości 49,90 zł, wybranej przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,

•    jednego, dowolnego akcesorium z zakładki Skarpetki, z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 39,90 zł, wybranego przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,

c.    dla Laureata III miejsca: jeden zestaw złożony z:

•    książki od Wydawnictwa Znak: jednego egzemplarza Bo nadal Cię kocham, autorstwa Magdaleny Kordel (Wydawnictwo Znak, 2020),

•    jednego zestawu czekoladowych reniferów i Mikołajów „Renifery i Mikołaje z czekolady” marki Chocolissimo,

•    jednego vouchera na zakupy  o wartości 395 zł do wykorzystania w showroomie i e-sklepie Muscat.pl

•    jednej gry Memory aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości 49,90 zł, wybranej przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,

•    jednego, dowolnego akcesorium z zakładki Skarpetki, z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 39,90 zł, wybranego przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,

4.    Obok Nagród, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

5.    Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

§ 5. Odbiór Nagród

1.    W terminie 2 dni roboczych od zamieszczenia na profilu organizatora posta z wynikami konkursu, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail na adres: medicine@brandbq.pl, w której wskaże Organizatorowi:

a.    Ubrania z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy, wchodzące w skład zestawu nagród przyznanego Laureatowi, wybrane przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com,

b.    adres do wysyłki Nagrody,

lub odmówi przyjęcia Nagrody. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

2.    Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, nabywa własność nagrodzonej Pracy konkursowej. 

§ 6. Prawa autorskie

1.    Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:

1)    w zakresie rozpowszechniania Pracy lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,

2)    publikacja w środkach masowego przekazu,

3)    publikacja w kanałach social media marki MEDICINE Everyday Therapy: na Facebooku, Instagramie, LinkedInie

4)    utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

5)    wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,

6)    modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki,

umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.

2.    Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, w zamian za otrzymaną Nagrodę Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy, (ii) podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.

3.    Laureat, w zamian za otrzymaną Nagrodę, zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do nagrodzonej Pracy konkursowej.

§ 7. Postanowienia Końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

2.    Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@brandbq.pl. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3.    Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.

4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.

5.    Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.

6.    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

7.    Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.

8.    Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu „#KreatywneŚwięta – stwórz magiczną kartkę świąteczną”

Administratorem danych Uczestników konkursu o nazwie „#KreatywneŚwięta – stwórz magiczną kartkę świąteczną” jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych. Zapoznaj się z Polityką Prywatności Administratora pod adresem: https://wearmedicine.com/polityka-prywatnosci. Kontakt z Administratorem: iod@brandbq.pl.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu udziału Uczestnika w Konkursie, prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród na podstawie zgody, a także przesyłania informacji drogą handlową, jeżeli zostanie wyrażona odrębna zgoda, jak również wykonanie przez administratora jego obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ww. zgody mogą być cofnięte w każdym czasie, jednak przetwarzanie danych sprzed cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie będzie skutkowało wycofaniem zgłoszenia Uczestnika na udział w Konkursie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • KONKURS „7. URODZINY MEDICINE” organizowany w dniach 09-11.10.2020 r.

 

REGULAMIN KONKURSU „7. URODZINY MEDICINE”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „7. Urodziny Medicine” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 09.10.2020 roku od godziny 20:00 do dnia 11.10.2020 roku do godziny 23:59 w serwisie Facebook na oficjalnym profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/wearMEDICINE/  (zwanym dalej: „Profilem Organizatora”).
 4. Konkurs będzie promowany na:
  1. stronie https://www.facebook.com/wearMEDICINE/
  2. stronie https://instagram.com/wearmedicine/
 5. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail: 
  medicine@wearmedicine.com.
 6. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.


§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.


§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie ukończyły lat 18, a także inne osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: medicine@wearmedicine.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.
 2. Uczestnikiem Konkursu nie może być:
  1. pracownik ani współpracownik Organizatora, 
  2. inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu, 
  3. osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Profilu Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu w przypadku przyznania nagrody.
 4. Zadaniem Uczestnika jest: wykonanie i opublikowanie pod postem konkursowym umieszczonym na stronie https://www.facebook.com/wearMEDICINE/ autorskiego zdjęcia przedstawiającego dowolną stylizację, złożoną z co najmniej siedmiu elementów odzieży, w tym także akcesoriów, przy czym co najmniej pięć elementów stworzonej stylizacji powinno stanowić produkty marki Medicine. Everyday Therapy. Pracę konkursową należy opublikować wraz z hasztagiem #wearmedicine oraz z informacją, które elementy stylizacji prezentowanej na zdjęciu stanowią produkty marki Medicine. Everyday Therapy. Organizator nie wymaga publikacji zdjęć portretowych pokazujących wizerunek Uczestnika.
 5. Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od dnia 09.10.2020 roku od godziny 20:00 do dnia 11.10.2020 roku do godziny 23:59.
 6. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.
 7. Z chwilą zamieszczenia Pracy konkursowej pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza także, że posiada uprawnienie do zgłoszenia w Konkursie Pracy konkursowej. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną Pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. 
 8. Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość Prac konkursowych, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.


§ 4. Zwycięzcy i nagrody

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 14.10.2020 roku do godziny 16:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.
 2. Komisja konkursowa, spośród wszystkich, prawidłowo opublikowanych Prac konkursowych dokona wyboru siedmiu zwycięskich Prac konkursowych, a ich autorom przyznane zostaną nagrody w Konkursie. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w oparciu o kryterium oceny jakości, estetyki, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej.
 3. Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą komentarza umieszczonego na Profilu Organizatora w serwisie Facebook w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 14.10.2020 roku.
 4. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) będą:
  1. dla Laureatów siedmiu równorzędnych miejsc zestaw złożony z:
   • jednego T-shirtu z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 69,90 zł, wybranego przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com (dalej jako: „sklep internetowy Organizatora”),
   • jednego, dowolnego akcesorium z zakładki „Akcesoria”, z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 99,90 zł, wybranego przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,
   • karty podarunkowej na zakupy w salonach stacjonarnych Medicine. Everyday Therapy o wartości 100 zł; karta będzie ważna do 31.12.2020 r.
 5. Obok Nagród, o których mowa w ust. 4 powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.
 6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.
 7. Regulamin korzystania z kart podarunkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie znajduje się pod adresem: https://wearmedicine.com/a/regulamin-kart-podarunkowych

 


§ 5. Odbiór Nagród

 

 1. W terminie 5 dni roboczych od zamieszczenia na profilu organizatora posta z wynikami konkursu, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail na adres: medicine@wearmedicine.com, w której wskaże Organizatorowi: 
  1. Ubrania z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy, wchodzące w skład zestawu nagród przyznanego Laureatowi, wybrane przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com
  2. adres do wysyłki Nagrody,
  3. lub odmowę przyjęcia Nagrody. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 2. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 6. Prawa autorskie

 1. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za przekazaną nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji: 
  1. w zakresie rozpowszechniania Pracy lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,
  2. publikacja w środkach masowego przekazu,
  3. publikacja w kanałach social media marki MEDICINE Everyday Therapy: na Facebooku i Instagramie,
  4. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
  5. wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
  6. modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki, umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.
 2. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, w zamian za otrzymaną Nagrodę Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy, (ii) podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.
 3. Laureat, w zamian za otrzymaną Nagrodę, zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do nagrodzonej Pracy konkursowej. 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.
 2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@wearmedicine.com. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
 6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 7. Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.
 8. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu „7. Urodziny Medicine”  

Administratorem danych Uczestników konkursu o nazwie „7. Urodziny Medicine”  jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych. Zapoznaj się z Polityką Prywatności Administratora pod adresem: https://wearmedicine.com/polityka-prywatnosci. Kontakt z Administratorem: iod@brandbq.pl.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu udziału Uczestnika w Konkursie, prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród na podstawie zgody, a także przesyłania informacji drogą handlową, jeżeli zostanie wyrażona odrębna zgoda, jak również wykonanie przez administratora jego obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ww. zgody mogą być cofnięte w każdym czasie, jednak przetwarzanie danych sprzed cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie będzie skutkowało wycofaniem zgłoszenia Uczestnika na udział w Konkursie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • KONKURS „PROJEKT: ROWER” organizowany w dniach 01-31.07.2020 r.

 

REGULAMIN KONKURSU „PROJEKT: ROWER”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „Projekt: Rower” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 01.07.2020 r. godziny 15:00 do dnia 31.07.2020 r. do godziny 23:59  na stronie sklepu internetowego Organizatora pod adresem https://wearmedicine.com/ (zwanej dalej: „Stroną Konkursu”) oraz w serwisie Facebook na oficjalnym profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/wearMEDICINE/  (zwanym dalej: „Profilem Organizatora”).

4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail: medicine@wearmedicine.com.

5. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie ukończyły lat 18, a także inne osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres e-mail: medicine@wearmedicine.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być:

a. pracownik ani współpracownik Organizatora,

b. inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu,

c. osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Profilu Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu w przypadku przyznania nagrody.

4. Zadaniem Uczestnika jest:

a. wykonanie autorskiego projektu graficznego (zwanego dalej „Pracą konkursową”), z motywem roweru w roli głównej, z uwzględnieniem wymogów technicznych: rozmiar A3 / bitmapa, .tiff, .JPEG lub plik wektorowy .pdf/ rozdzielczość min. 300 dpi

b. przesłanie autorskiego projektu graficznego na adres e-mail: medicine@wearmedicine.com  z dopiskiem „Konkurs rowerowy – zgłoszenie” w tytule wiadomości.

5. Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od dnia 01.07.2020 r. od godziny 15:00 do dnia 31.07.2020 r. do godziny 23:59.

6. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.

7. Z chwilą wysłania Pracy konkursowej na wskazany wyżej adres e-mail Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza także, że posiada uprawnienie do zgłoszenia w Konkursie Pracy konkursowej. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną Pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

8. Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość Prac konkursowych, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 07.08.2020 r. do godziny 15:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Profilu Organizatora na Stronie Konkursu oraz serwisie Facebook.

2. Komisja konkursowa, spośród wszystkich, prawidłowo opublikowanych Prac konkursowych dokona wyboru pięciu zwycięskich Prac konkursowych, a ich autorom przyznane zostaną nagrody w Konkursie. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w oparciu o kryterium oceny jakości, estetyki, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej.

3. Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą wiadomości mailowej w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 07.08.2020 r.

4. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) będą:

a. dla Laureata I miejsca:

- voucher na zakup roweru o wartości 2449 zł w sklepie internetowym Embassy Bikes pod adresem https://embassybikes.com/

- karta podarunkowa na zakupy w salonach stacjonarnych Medicine. Everyday Therapy o wartości 300 zł; karta będzie ważna do 31.10.2020 r.

- umieszczenie projektu laureata na T-shircie, który ukaże się w ramach kolekcji specjalnej Medicine. Everyday Therapy, która ukaże się w 2021 roku

b. dla Laureatów pozostałych 4 miejsc:

- kosz rowerowy marki Embassy Bikes z wkładem o wartości 119 zł

- karta podarunkowa na zakupy w salonach stacjonarnych Medicine. Everyday Therapy o wartości 300 zł, karta będzie ważna do 31.10.2020 r.

- umieszczenie projektu laureata na T-shircie, który ukaże się w ramach kolekcji specjalnej, która ukaże się w 2021 roku

5. Obok Nagród, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

7. Voucher na zakup roweru, o którym mowa w ust. 3 lit. a) tiret pierwszy jest ważny do 31.12.2020 r. Laureat zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, gdy wartość zakupu jest wyższa od wartości vouchera. Płatność voucherem nie łączy się z promocjami i rabatami znajdującymi się na stronie www.embassybikes.com. Przy realizacji vouchera Laureatowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy, gdy wartość zakupu jest niższa niż wartość vouchera.

8. Regulamin korzystania z kart podarunkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie znajduje się pod adresem: https://wearmedicine.com/a/regulamin-kart-podarunkowych

§ 5. Odbiór Nagród

1. W terminie 5 dni roboczych od przesłania wiadomości mailowej do Laureata, o której mowa w § 4 ust. 3 powyżej, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail na adres: medicine@wearmedicine.com, w której wskaże Organizatorowi:

a. adres do wysyłki Nagrody,

b. lub odmowę przyjęcia Nagrody. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

2. Nagrody w Konkursie w postaci kart podarunkowych na zakupy w salonach Medicine. Everyday Therapy zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Voucher na zakup roweru, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. a) tiret pierwszy zostanie wysłany przez Organizatora na adres mailowy wskazany przez laureata. Voucher będzie weryfikowany drogą mailową na adres store@mbassybikes.com lub pod numerem telefonu 530 769 379 na podstawie kodu wskazanego w voucherze.

4.    Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, nabywa własność nagrodzonej Pracy konkursowej.

5. Warunkiem nadania Nagród jest uprzednie podpisanie z Laureatem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, o której mowa w § 6 ust. 4 poniżej.

§ 6. Prawa autorskie

1. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,

2) publikacja w środkach masowego przekazu,

3) publikacja w kanałach social media marki Medicine. Everyday Therapy: na Facebooku i Instagramie,

4) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

5) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,

6) modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki,

umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.

2. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, w zamian za otrzymaną Nagrodę Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy, (ii) podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.

3. Laureat, w zamian za otrzymaną Nagrodę, zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do nagrodzonej Pracy konkursowej.

4. Laureat przed odebraniem Nagrody zobowiązuje się do podpisania umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej na Organizatora, zawierającej w szczególności upoważnienie do wykonania praw autorskich do Pracy konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 7. Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@wearmedicine.com. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.

6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

7. Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.

8. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu „Projekt: Rower”

Administratorem danych Uczestników konkursu o nazwie „Projekt: Rower”  jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych. Zapoznaj się z Polityką Prywatności Administratora pod adresem: https://wearmedicine.com/polityka-prywatnosci. Kontakt z Administratorem: iod@brandbq.pl.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu udziału Uczestnika w Konkursie, prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród na podstawie zgody, a także przesyłania informacji drogą handlową, jeżeli zostanie wyrażona odrębna zgoda, jak również wykonanie przez administratora jego obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ww. zgody mogą być cofnięte w każdym czasie, jednak przetwarzanie danych sprzed cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie będzie skutkowało wycofaniem zgłoszenia Uczestnika na udział w Konkursie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • KONKURS „Moje spojrzenie na sztukę – inspirowani Jaremianką” organizowany w dniach 18.09-02.10.2019 r.

 

REGULAMIN KONKURSU „MOJE SPOJRZENIE NA SZTUKĘ – INSPIROWANI JAREMIANKĄ”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „Moje spojrzenie na sztukę – inspirowani Jaremianką” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”). 
2.    Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3.    Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 18. 09.2019 roku od godziny 21:00 do dnia 02.10.2019 roku do godziny 23:59  w serwisie Facebook na oficjalnym profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/wearMEDICINE/  (zwanym dalej: „Profilem Organizatora”). 
4.    Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail medicine@brandbq.pl
5.    Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie ukończyły lat 18, a także inne osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: medicine@brandbq.pl  lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora. 
2.    Uczestnikiem Konkursu nie może być:
a.    pracownik ani współpracownik Organizatora, 
b.    inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu, 
c.    osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.
3.    Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Profilu Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu w przypadku przyznania nagrody. 
4.    Zadaniem Uczestnika jest:
a.    wykonanie autorskiej pracy (zwanej dalej „Pracą konkursową”), inspirowanej twórczością lub biografią Jaremianki - wł. Marii Jaremy - jednej z najważniejszych, najzdolniejszych i najbardziej charyzmatycznych polskich artystek XX wieku, pierwszej żony Kornela Filipowicza. Praca konkursowa może zostać wykonana techniką kolażu lub zdjęcia.  
b.    opublikowanie skanu lub zdjęcia Pracy konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym na profilu organizatora w serwisie Facebook wraz z tytułem pracy i dopiskiem #InspirowaniJaremianką 
5.    Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od dnia18.09.2019 roku od godziny 21:00 do dnia 02.10.2019 roku do godziny 23:59.
6.    Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich. 
7.    Z chwilą zamieszczenia Pracy konkursowej pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza także, że posiada uprawnienie do zgłoszenia w Konkursie Pracy konkursowej. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną Pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. 
8.    Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość Prac konkursowych, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

1.    Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 04.10.2019 roku do godziny 16:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.
2.    Komisja konkursowa, spośród wszystkich, prawidłowo opublikowanych Prac konkursowych dokona wyboru trzech zwycięskich Prac konkursowych, a ich autorom przyznane zostaną nagrody w Konkursie. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w oparciu o kryterium oceny jakości, estetyki, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej.
1.    Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą komentarza umieszczonego na Profilu Organizatora w serwisie Facebook w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 04.10.2019 roku.
3.    Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) będą:
a.    dla Laureata I miejsca: jeden zestaw złożony z:
•    trzech książek od Wydawnictwa Znak: jednego egzemplarza biografii Jaremianka, autorstwa Agnieszki Daukszy (Wydawnictwo Znak, 2019), jednego egzemplarza książki Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek, autorstwa Filipa Zawady (Wydawnictwo Znak, 2019) oraz jednego egzemplarza książki Zimowla, autorstwa Dominiki Słowik (Wydawnictwo Znak, 2019),
•    t-shirtu z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 69,90 zł, wybranego przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com (dalej jako: „sklep internetowy Organizatora”),
•    jednej bluzy z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 99,90 zł, wybranej przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,
•    jednego, dowolnego akcesorium z zakładki Plecaki lub z zakładki Torby, z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 199,90 zł, wybranego przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,
b.    dla Laureata II miejsca: jeden zestaw złożony z: 
•    dwóch książek od Wydawnictwa Znak: jednego egzemplarza biografii Jaremianka, autorstwa Agnieszki Daukszy (Wydawnictwo Znak, 2019) oraz  jednego egzemplarza Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek, autorstwa Filipa Zawady (Wydawnictwo Znak, 2019) 
•    jednego t-shirtu z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 69,90 zł, wybranego przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,
•    jednej bluzy z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 99,90 zł, wybranej przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,
c.    dla Laureata III miejsca: jeden zestaw złożony z:
•    książki od Wydawnictwa Znak: jednego egzemplarza biografii Jaremianka, autorstwa Agnieszki Daukszy (Wydawnictwo Znak, 2019), 
•    jednego t-shirtu z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 69,90 zł, wybranego przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,
•    jednego, dowolnego akcesorium z zakładki Skarpetki, z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 39,90 zł, wybranego przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,
4.    Obok Nagród, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. 
5.    Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

§ 5. Odbiór Nagród

1.    W terminie 5 dni roboczych od zamieszczenia na profilu organizatora posta z wynikami konkursu, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail na adres: medicine@brandbq.pl, w której wskaże Organizatorowi: 
a.    Ubrania z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy, wchodzące w skład zestawu nagród przyznanego Laureatowi, wybrane przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com
b.    adres do wysyłki Nagrody,
lub odmówi przyjęcia Nagrody. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
2.    Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, nabywa własność nagrodzonej Pracy konkursowej.  

§ 6. Prawa autorskie

1.    Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji: 
1)    w zakresie rozpowszechniania Pracy lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, 
2)    publikacja w środkach masowego przekazu, 
3)    publikacja w kanałach social media marki MEDICINE Everyday Therapy: na Facebooku i Instagramie,
4)    utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 
5)    wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń, 
6)    modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki,
umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.
2.    Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, w zamian za otrzymaną Nagrodę Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy, (ii) podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.
3.    Laureat, w zamian za otrzymaną Nagrodę, zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do nagrodzonej Pracy konkursowej. 

§ 7. Postanowienia Końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.
2.    Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@brandbq.pl. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3.    Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.
5.    Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
6.    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
7.    Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.
8.    Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu „Moje spojrzenie na sztukę – inspirowani Jaremianką”  

Administratorem danych Uczestników konkursu o nazwie „Moje spojrzenie na sztukę – inspirowani Jaremianką”  jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych. Zapoznaj się z Polityką Prywatności Administratora pod adresem: https://wearmedicine.com/polityka-prywatnosci. Kontakt z Administratorem: iod@brandbq.pl
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu udziału Uczestnika w Konkursie, prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród na podstawie zgody, a także przesyłania informacji drogą handlową, jeżeli zostanie wyrażona odrębna zgoda, jak również wykonanie przez administratora jego obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ww. zgody mogą być cofnięte w każdym czasie, jednak przetwarzanie danych sprzed cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie będzie skutkowało wycofaniem zgłoszenia Uczestnika na udział w Konkursie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 • KONKURS „Art is My Medicine – Rysunek na Środę 2019” organizowany w dniach 21.08-25.09.2019 r.

 

REGULAMIN KONKURSU „ART IS MY MEDICINE – RYSUNEK NA ŚRODĘ 2019”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „Art is My Medicine – Rysunek na Środę 2019” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”). 
2.    Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3.    Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 21.08.2019 roku od godziny 20.00 do dnia 25.09.2019 roku do godziny 23.59 w serwisie Facebook na zamkniętej grupie Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/groups/artismyMEDICINE (zwanej dalej: „Grupą Organizatora”). 
4.    Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail medicine@brandbq.pl
5.    Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie ukończyły lat 18, a także inne osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: medicine@brandbq.pl  lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora. 
2.    Uczestnikiem Konkursu nie może być:
a.    pracownik ani współpracownik Organizatora, 
b.    inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu, 
c.    osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.
3.    Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Grupie Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu w przypadku przyznania nagrody. 
4.    Zadaniem Uczestnika jest:
a.    wykonanie autorskiej pracy, stanowiącej artystyczną interpretację słowa / struktury kostnej, jaką jest ludzka lub zwierzęca CZASZKA (zwanego dalej „Pracą konkursową”). Praca konkursowa może zostać wykonana dowolną techniką. 
b.    opublikowanie skanu lub zdjęcia Pracy konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym na Grupie Organizatora w serwisie Facebook wraz z tytułem pracy i dopiskiem #ArtIsMyMedicine #RysunekNaŚrodę. 
5.    Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od dnia 21.08.2019 roku od godziny 20.00 do dnia 25.09.2019 roku do godziny 23.59.
6.    Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich. 
7.    Z chwilą zamieszczenia Pracy konkursowej pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza także, że posiada uprawnienie do zgłoszenia w Konkursie Pracy konkursowej. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną Pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. 
8.    Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość Prac konkursowych, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

1.    Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 02.10.2019 roku do godziny 16:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Grupie Organizatora w serwisie Facebook.
2.    Komisja konkursowa, spośród wszystkich, prawidłowo opublikowanych Prac konkursowych dokona wyboru czterech zwycięskich Prac konkursowych, a ich autorom przyznane zostaną nagrody w Konkursie. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w oparciu o kryterium oceny jakości, estetyki, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej.
1.    Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą postu umieszczonego na Grupie Organizatora w serwisie Facebook w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 02.10.2019 roku.
3.    Nagrodami w Konkursie będą:
a.    dla Laureata I miejsca: jeden zestaw złożony z:
•    dwóch plakatów z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 69,90 zł każdy, wybranych przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com
•    dwóch koszulek z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 69,90 zł każda, wybranych przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com
•    dwóch notatników marki Medicine. Everyday Therapy, 
•    gry Memory marki Medicine. Everyday Therapy;
b.    dla Laureatów trzech równorzędnych wyróżnień: po jednym zestawie, złożonym z dwóch koszulek marki Medicine. Everyday Therapy, wybranych przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com, o wartości nie wyższej niż 69,90 zł każda oraz dwóch notatników marki Medicine. Everyday Therapy. 
4.    Obok Nagród, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. 
5.    Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

§ 5. Odbiór Nagród

1.    W terminie 5 dni roboczych od zamieszczenia na Grupie Organizatora posta z wynikami konkursu, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail na adres: medicine@brandbq.pl, w której wskaże Organizatorowi: 
a.    dwa plakaty z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 69,90 zł każdy oraz/lub dwie koszulki marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 69,90 zł każda, wybrane z aktualnego asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com,
b.    adres do wysyłki Nagrody,
lub odmówi przyjęcia Nagrody. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
2.    Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Prawa autorskie

Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji: 
1)    w zakresie rozpowszechniania Pracy lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, 
2)    publikacja w środkach masowego przekazu, 
3)    publikacja w kanałach social media marki MEDICINE Everyday Therapy: na Facebooku i Instagramie,
4)    utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 
5)    wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń, 
6)    modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki,
umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.

§ 7. Postanowienia Końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.
2.    Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@brandbq.pl. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3.    Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.
5.    Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
6.    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
7.    Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.
8.    Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu „Art is My Medicine – Rysunek na Środę 2019”  

Administratorem danych Uczestników konkursu o nazwie „Art is My Medicine – Rysunek na Środę 2019”  jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych. Zapoznaj się z Polityką Prywatności Administratora pod adresem: https://wearmedicine.com/polityka-prywatnosci. Kontakt z Administratorem: iod@brandbq.pl
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu udziału Uczestnika w Konkursie, prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród na podstawie zgody, a także przesyłania informacji drogą handlową, jeżeli zostanie wyrażona odrębna zgoda, jak również wykonanie przez administratora jego obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ww. zgody mogą być cofnięte w każdym czasie, jednak przetwarzanie danych sprzed cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie będzie skutkowało wycofaniem zgłoszenia Uczestnika na udział w Konkursie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 • KONKURS „MEDICINE x Tattoo Konwent 2019” organizowany w dniach 1-3.04.2019 r.

 

Jesteś szczęśliwym posiadaczem dwóch biletów na Poznań Tattoo Konwent, które wygrałeś w konkursie Medicine. Zabierasz ze sobą bliską Ci osobę, ale seria niefortunnych wypadków sprawi, że spotkacie się dopiero na miejscu, w hali nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Postanawiasz zostawić drugi bilet w punkcie info PTK. Organizatorzy imprezy zgadzają się na takie rozwiązanie, tylko jeśli Twój towarzysz poda hasło: MEDICINE x TATTOO KONWENT.

Uwaga! Z bliżej nieznanych przyczyn, hasło możesz przekazać swojemu towarzyszowi tylko w formie odręcznie rozrysowanego rebusu, który będzie zawierał minimum trzy obrazki (elementy graficzne/symbole) lub - jak przystało na konwent - trzy tematyczne tatuaże.

A teraz do rzeczy! Zaprojektuj odręczny rebus, zawierający minimum trzy obrazki (elementy graficzne/symbole), który po rozszyfrowaniu utworzy hasło MEDICINE x TATTOO KONWENT. Projekt (w formie zdjęcia lub skanu) załącz w komentarzu pod tym postem konkursowym wraz z dopiskiem, dla kogo wygrałbyś swój drugi bilet na Poznań Tattoo Konwent „Na #tattookonwent zabieram…”. 

Nagrodzimy łącznie 3 najciekawsze naszym zdaniem projekty. Subiektywny werdykt wydana nasza medicinowa komisja. Autor najlepszego rebusu (Laureat I miejsca) otrzyma dwa zaproszenia VIP na poznański Tattoo Konwent oraz dwie koszulki marki Medicine. Dodatkowo dwie wyróżnione prace nagrodzimy 2-dniowymi wejściówkami dla dwóch osób i dwiema koszulkami marki Medicine.

Przyjęta definicja rebusu: łamigłówka składająca się z odpowiednio ułożonych rysunków, napisów i znaków. Rozwiązanie rebusu polega na odczytaniu zaszyfrowanego hasła. Obrazki wykorzystane w rebusie mogą stanowić proste przedstawienia przedmiotów, postaci i zjawisk. 

Na Wasze projekty czekamy na Facebooku do środy (03.04.2019) do końca dnia!

 

REGULAMIN KONKURSU „MEDICINE x Tattoo Konwent 2019”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „MEDICINE x Tattoo Konwent 2019” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”). 
2.    Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3.    Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 roku od godziny 16.00 do dnia 3 kwietnia 2019 roku do godziny 23.59 w serwisie Facebook na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/wearMEDICINE/ (zwanym dalej: „Profilem Organizatora”). 
4.   Konkurs będzie promowany na stronach Organizatora:
a.   https://www.facebook.com/wearMEDICINE/
b.   https://instagram.com/wearmedicine/
5.    Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail medicine@brandbq.pl. 
6.    Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie ukończyły lat 18, a także inne osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: medicine@brandbq.pl  lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora. 
2.    Uczestnikiem Konkursu nie może być:
a.    pracownik ani współpracownik Organizatora, 
b.    inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu, 
c.    osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.
3.    Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Profilu Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu w przypadku przyznania nagrody. 
4.    Zadaniem Uczestnika jest:
a.    wykonanie odręcznego projektu rebusu, zawierającego minimum trzy obrazki (elementy graficzne/symbole), który po rozszyfrowaniu utworzy hasło MEDICINE x TATTOO KONWENT (zwanego dalej „Pracą konkursową”). Praca konkursowa może zostać wykonana dowolną techniką. Organizator przyjmuje następującą definicję rebusu: łamigłówka składająca się z odpowiednio ułożonych rysunków, napisów i znaków, której rozwiązanie polega na odczytaniu zaszyfrowanego hasła. Obrazki wykorzystane w rebusie mogą stanowić proste przedstawienia przedmiotów, postaci i zjawisk. 
b.    opublikowanie skanu lub zdjęcia Pracy konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu Organizatora w serwisie Facebook wraz z dopiskiem „Na #tattookonwent zabieram…” w którym Uczestnik wskaże dowolną osobę trzecią, która mogłaby mu towarzyszyć podczas Poznań Tattoo Konwent 2019. Organizator nie wymaga imiennego wskazania osoby trzeciej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 
5.    Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od dnia 1 kwietnia 2019 roku od godziny 16.00 do dnia 3 kwietnia 2019 roku do godziny 23.59.
6.    Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich. 
7.    Z chwilą zamieszczenia Pracy konkursowej pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza także, że posiada uprawnienie do zgłoszenia w Konkursie Pracy konkursowej. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną Pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. 
8.    Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość Prac konkursowych, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

1.    Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 04.04.2019 roku do godziny 16:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.
2.    Komisja konkursowa, spośród wszystkich, prawidłowo opublikowanych Prac konkursowych dokona wyboru trzech zwycięskich Prac konkursowych, a ich autorom przyznane zostaną nagrody w Konkursie. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w oparciu o kryterium oceny jakości, estetyki, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej.
1.    Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą postu umieszczonego na Profilu Organizatora w serwisie Facebook w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 04.04.2019 roku.
3.    Nagrodami w Konkursie będą:
a.    dla Laureata I miejsca: jeden zestaw złożony z dwóch zaproszeń VIP, uprawniających do uczestnictwa w Poznań Tattoo Konwent w dniach 06-07.04.2019 roku (zwanego dalej również „Wydarzeniem”) oraz dwóch koszulek marki Medicine. Everyday Therapy, wybranych przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com, o wartości nie wyższej niż 69,90 zł każda;
b.    dla Laureatów dwóch równorzędnych wyróżnień: po jednym zestawie, złożonym z dwóch 2-dniowych wejściówek, uprawniających do uczestnictwa w Poznań Tattoo Konwent w dniach 06-07.04.2019 roku oraz dwóch koszulek marki Medicine. Everyday Therapy, wybranych przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com, o wartości nie wyższej niż 69,90 zł każda. 
4.    Obok Nagród, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. 
5.    Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

§ 5. Odbiór Nagród

1.    W terminie 5 dni roboczych od zamieszczenia na Profilu Organizatora posta z wynikami konkursu, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail na adres: medicine@brandbq.pl, w której wskaże Organizatorowi: 
a.    dwie koszulki marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 69,90 zł każda, wybrane z aktualnego asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com,
b.    adres do wysyłki koszulek,
lub odmówi przyjęcia Nagrody. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
2.    Nagrody w postaci zaproszeń/wejściówek, uprawniających do uczestnictwa w Poznań Tattoo Konwent 2019 w dniach 06-07.04.2019 zostaną przekazane Laureatom w dniu Wydarzenia, w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, znajdującym się na terenie odbywania się Wydarzenia. 
3.    Nagrody w postaci koszulek marki Medicine.Everyday Therapy zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Prawa autorskie

Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji: 
1)    w zakresie rozpowszechniania Pracy lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, 
2)    publikacja w środkach masowego przekazu, 
3)    publikacja w kanałach social media marki MEDICINE Everyday Therapy: na Facebooku i Instagramie,
4)    utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 
5)    wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń, 
6)    modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki,
umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.

§ 7. Postanowienia Końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.
2.    Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@brandbq.pl. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3.    Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.
5.    Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
6.    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
7.    Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Instagram lub do jego operatora.
8.    Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

 • KONKURS „Dzień Matki z MEDICINE” organizowany w dniach 22-25.05.2018 r.

 

Świętuj z nami Dzień Matki!

Co Was inspiruje?

Może lubicie wspólnie gotować, sadzić kwiaty, biegać czy skakać ze spadochronem… Może macie te same ulubione seriale, swojego ulubionego aktora, słuchacie tej samej płyty w piątkowy wieczór lub marzycie o wyprawie na ten sam koniec świata? Ty i Twoja mama! Opowiedz nam o tym, co inspiruje Ciebie i Twoją mamę, utrwal to na zdjęciu i zostaw je w komentarzu na dole pod postem wraz z opisem, stanowiącym uzasadnienie przedstawienia danego zdjęcia i prezentowanej na zdjęciu sytuacji i dodatkowe wyjaśnienie Twojego zamysłu. Dołóż #medicineinspiruje  #dlamamy #withmedicine i gotowe. P.S. Nie wymagamy zdjęć portretowych.

Za najciekawsze inspiracje 5 osobom oddamy egzemplarz książki „Komeda. Osobiste życie jazzu” Magdaleny Grzebałkowskiej (Wyd. Znak, 2018), książkę „Beksińscy. Portret podwójny” Magdaleny Grzebałkowskiej (Wyd. Znak, 2014) oraz torebkę marki MEDICINE, dla Ciebie lub Twojej Mamy – w sam raz na nadchodzący Dzień Matki.

Na zdjęcia czekamy do piątku 25 maja do godz. 12.00!

***
Biorąc udział w konkursie zezwalasz BRANDBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000372924) na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie. Do rozliczenia konkursu możemy wymagać podania od Ciebie dodatkowych danych. W każdej chwili możesz zmienić, uzupełnić swoje dane oraz cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z konkursu. 

 

REGULAMIN KONKURSU „Dzień Matki z MEDICINE” 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „Dzień Matki z MEDICINE” organizowanego, w serwisie Facebook na profilu https://www.facebook.com/wearMEDICINE/ (zwanego dalej „Konkursem”), przez Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, w tym na nieodpłatne opublikowanie na stronach Organizatora jego zdjęcia, imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania nagrody.

4. Udział w Konkursie mogą brać osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: medicine@brandbq.pl  lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.  

5. Nagrody, o których mowa poniżej, przysługują Uczestnikom z wyłączeniem: a) pracowników oraz współpracowników Organizatora; b) innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu; c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

6. Konkurs będzie promowany na:

a) stronie https://www.facebook.com/wearMEDICINE/

b) stronie https://instagram.com/wearmedicine/

7. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail medicine@brandbq.pl.  

8. Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j.t.). 

§ 2 Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs będzie trwał od 22 maja 2018 roku do 25 maja 2018 roku.

2. Organizator zamieści w internetowych materiałach promocyjnych informacje o zasadach Konkursu i nagrodach.

3. Nagrodami w Konkursie będzie pięć zestawów złożonych z: jednego egzemplarza książki pt. „Komeda. Osobiste życie jazzu” autorstwa Magdaleny Grzebałkowskiej (Wydawnictwo Znak,
2018), jednego egzemplarza książki pt. „Beksińscy. Portret podwójny” autorstwa Magdaleny Grzebałkowskiej (Wydawnictwo Znak, 2014) oraz jednej torebki marki MEDICINE.  

4. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

5. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie pod postem konkursowym umieszczonym na stronie https://www.facebook.com/wearMEDICINE/ autorskiego zdjęcia przedstawiającego dowolną sytuację lub inspirację wspólną dla Uczestnika i jej/jego matki („Praca konkursowa”). Pracę konkursową należy opublikować wraz z dodatkowym opisem, stanowiącym uzasadnienie przedstawienia danego zdjęcia i prezentowanej na zdjęciu sytuacji czy kreacji i dodatkowe wyjaśnienie zamysłu Uczestnika oraz hasztagami #medicineinspiruje #dlamamy #withmedicine. Organizator nie wymaga publikacji zdjęć portretowych pokazujących wizerunek Uczestnika i jej/jego matki.

6. Praca konkursowa, o której mowa w pkt. 5 powyżej nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.

 7. Z chwilą zamieszczenia Pracy konkursowej Uczestnik oświadcza i zapewnia, że jego Praca konkursowa jest utworem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakichkolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

 8. Organizator na podstawie danych zebranych za pośrednictwem serwisu Facebook wybierze pięciu Uczestników, którzy otrzymają nagrody (dalej zwanych „Laureatami”). Kryterium wyboru pięciu Laureatów będzie estetyka i kreatywność nadesłanych prac oceniana przez Komisję Konkursową.  

9. Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość prac.  

10. Rozwiązanie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora do 25.05.2018 roku.

11. Uczestnik, któremu decyzją Komisji Konkursowej zostanie przyznana nagroda w Konkursie, zostanie powiadomiony o tym fakcie za pomocą postu na Facebooku zamieszczonego przez Organizatora w terminie do 2 dni od dnia rozwiązania Konkursu.

12. W przypadku nieodpisania przez Uczestnika na post od Organizatora w terminie 5 dni roboczych od zamieszczenia informacji o otrzymaniu nagrody lub rezygnacji przez Uczestnika z nagrody, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

13. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę w danym Konkursie. 
 
§ 4 Prawa autorskie

Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy konkursowej do korzystania z nagrodzonej pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:  

1) publikacja w środkach masowego przekazu,

2) publikacja w kanałach social media marki MEDICINE everyday therapy: na Facebooku i Instagramie,

3) wprowadzanie wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji, w tym zmiana koloru, układu, czcionki.  
 
§ 5 Odbiór Nagród

1. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów na podany przez nich adres. Nagrody zostaną wysłane Laureatom pocztą, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy miejsce przekazania Nagrody znajdować się będzie poza terytorium 
 Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizator – w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 p. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 ze zm.) – przed wydaniem nagrody obliczy i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas korespondencji po wyłonieniu zwycięzców Konkursu o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych  z obowiązkiem podatkowym. 
 
§ 6 Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@brandbq.pl. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje należy składać najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia rozwiązania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.

4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.

6. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wydania i rozliczenia nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie oraz realizację nagród. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych należy wysłać na adres mailowy  medicine@brandbq.pl.

7. Imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania zostaną opublikowane w serwisie Facebook na profilu Organizatora https://www.facebook.com/wearMEDICINE/.  

8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com

9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu. 


 

 • KONKURS „PODRÓŻE” organizowany w dniach 20.04-10.05.2018 r.

 

Weź udział w konkursie i zawalcz o super nagrody! Voucher na wyjazd z travelplanet.pl i karty podarunkowe do MEDICINE!

Konkurs trwa od 20.04-10.05
Wejdź na stronę www.travelplanet.pl i znajdź kierunki wycieczek oznaczonych sformułowaniem „KONKURS”.

Przygotuj stylizację w tematyce wybranego przez Ciebie kierunku oznaczonego sformułowaniem „KONKURS”. Następnie zdjęcie swojej stylizacji opublikuj na swoim profilu w serwisie Instagram lub Facebook i oznacz hasztagiem: #podróżeMEDICINE #travelplanet #wearmedicine #traveluje. 

 

Nagrodami w Konkursie będą: 

Nagroda dla zwycięzcy 1. miejsca: voucher o wartości 3000 zł do wykorzystania w serwisie www.travelplanet.pl,  karta podarunkowa o wartości 1000 zł do sklepów stacjonarnych marki MEDICINE, ważna do 10 maja 2019 r., walizka marki MEDICINE

Nagroda dla zwycięzcy 2. miejsca: karta podarunkowa o wartości 500 zł do sklepów stacjonarnych marki MEDICINE, ważna do 10 maja 2019 r., walizka marki MEDICINE

Nagroda dla zwycięzcy 3. miejsca: walizka marki Medicine 
 

REGULAMIN KONKURSU