logo MED

REGULAMIN KONKURSU „WAKACYJNA POCZTÓWKA DO MEDICINE” 2021

 

REGULAMIN KONKURSU „Wakacyjna Pocztówka do Medicine”
 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „Wakacyjna Pocztówka do Medicine” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).

2.    Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 10.08.2021 roku od godziny 14:00 do dnia 27.08.2021 roku do godziny 17:00. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się do dnia 31.08.2021 roku do godziny 16:00.   

4.    Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail medicine@brandbq.pl.

5.    Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

 

§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Uczestnikiem Konkursu nie może być:

a.    pracownik ani współpracownik Organizatora,

b.    inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu,

c.    osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.

3.    Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Profilu Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu w przypadku przyznania nagrody.

4.    Zadaniem Uczestnika jest wysłanie tradycyjnej lub artystycznej pocztówki do Medicine, na której umieszczone zostaną wakacyjne pozdrowienia dla Medicine oraz imię, nazwisko i adres mailowy Uczestnika, pod którym Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem, przy czym pocztówka musi zostać zapakowana w kopertę, na której umieszczony zostanie adres Organizatora: Brandbq Sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków (dalej: Pocztówka)

5.    Do udziału w Konkursie zakwalifikowane zostaną wyłącznie Pocztówki, które zostaną doręczone Organizatorowi drogą pocztową lub przesyłką kurierską w terminie od dnia 10.08.2021 roku od godziny 14:00 do dnia 27.08.2021 roku do godziny 17:00. Wysyłka Pocztówki odbywa się na koszt Uczestnika. Nie jest dopuszczalne doręczenie pocztówki osobiście przez Uczestnika na adres Organizatora.

6.    Pocztówka nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Pocztówka nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.

7.    Z chwilą wysłania Pocztówki do Organizatora Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Pocztówka nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. W przypadku skierowania przez osobę trzecią do Organizatora jakichkolwiek roszczeń związanych z wysłaną przez Uczestnika Pocztówką, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

8.    Jedna osoba może wysłać kilka Pocztówek, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

 

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

1.    Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora do dnia 31.08.2021 roku do godziny 16:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.

2.    Komisja konkursowa, spośród wszystkich nadesłanych w terminie określonym w §3 ust. 5 Regulaminu Pocztówek, dokona wyboru trzech zwycięskich Pocztówek, a ich autorom przyznane zostaną nagrody w Konkursie. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Pocztówek w oparciu o kryterium oceny estetyki i kreatywności Pocztówki, w tym wakacyjnych pozdrowień na niej umieszczonych.

3.    Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową na adres e-mail podany przez Uczestnika na Pocztówce po rozstrzygnięciu Konkursu.

4.    Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) będą:

a.    dla Laureata I miejsca: jeden zestaw złożony z:

•   zestawu książek od Wydawnictwa Znak: jednego egzemplarza GELATO. Włoskie lody, sorbety i inne słodkości, autorstwa Kenedy Jacob (Wydawnictwo Znak, 2021), jednego egzemplarza Tokio kultowe przepisy, autorstwa Murota Maori (Wydawnictwo Znak, 2021), i jednego egzemplarza Atlas naturalnego piękna. Francuskie receptury dla twojej urody, autorstwa de Taillac Victoire , Touhami Ramdane (Wydawnictwo Znak, 2021);

•    jednego zestawu torby i kosmetyków od Mydlarni 4 Szpaki o wartości 127 zł, w skład którego wchodzi: Bawełniana torba na zakupy Cztery Szpaki, Superkrem – odżywczy krem uniwersalny, i Dezodorant w kremie cytrusowo-ziołowy;

•    jednej karty podarunkowej na zakupy  o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Medicine.Everyday Therapy

b.    dla Laureata II miejsca: jeden zestaw złożony z:

•    zestawu książek od Wydawnictwa Znak: jednego egzemplarza GELATO. Włoskie lody, sorbety i inne słodkości, autorstwa Kenedy Jacob (Wydawnictwo Znak, 2021), jednego egzemplarza Tokio kultowe przepisy, autorstwa Murota Maori (Wydawnictwo Znak, 2021), i jednego egzemplarza Atlas naturalnego piękna. Francuskie receptury dla twojej urody, autorstwa de Taillac Victoire , Touhami Ramdane (Wydawnictwo Znak, 2021);

•    jednego zestawu od Mydlarni 4 Szpaki o wartości 67 zł, w skład którego wchodzi: Bawełniana torba na zakupy Cztery Szpaki oraz Superlekki olejek do ciała neroli+mandarynka,

•    jednej karty podarunkowej na zakupy  o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Medicine.Everyday Therapy

c.    dla Laureata III miejsca: jeden zestaw złożony z:

•   zestawu książek od Wydawnictwa Znak: jednego egzemplarza GELATO. Włoskie lody, sorbety i inne słodkości, autorstwa Kenedy Jacob (Wydawnictwo Znak, 2021), jednego egzemplarza Tokio kultowe przepisy, autorstwa Murota Maori (Wydawnictwo Znak, 2021), i jednego egzemplarza Atlas naturalnego piękna. Francuskie receptury dla twojej urody, autorstwa de Taillac Victoire , Touhami Ramdane (Wydawnictwo Znak, 2021);

•    jednego zestawu od Mydlarni 4 Szpaki o wartości 67 zł, w skład którego wchodzi: Bawełniana torba na zakupy Cztery Szpaki oraz Superlekki olejek do ciała lawenda+ylang, dostępne w sklepie internetowym Partnera

•    jednego vouchera na zakupy  o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Medicine.Everyday Therapy

5.    Obok Nagród, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

6.    Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

 

§ 5. Odbiór Nagród

1.    W terminie 2 dni roboczych od otrzymania maila z informacją o wygranej w Konkursie, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości mailowej na adres: medicine@brandbq.pl, w której poda Organizatorowi adres do wysyłki Nagrody i dane do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie lub odmówi przyjęcia Nagrody.

W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora, który ma prawo przyznać tę Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.

2.    Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości mailowej, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6. Prawa autorskie

1.    Z chwilą wysłania do Organizatora Pocztówki, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z Pocztówki na okres 6 miesięcy, bez ograniczenia terytorialnego na następujących polach eksploatacji:

1)    umieszczenie i rozpowszechnianie zdjęcia Pocztówki, w tym wakacyjnych pozdrowień umieszczonych na Pocztówce w Internecie, w tym w social mediach marki Medicine.Everyday Therapy, w szczególności na profilu Facebook oraz Instagram.

 

§ 7. Postanowienia Końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

2.    Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@brandbq.pl. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.

4.    Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.

5.    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

6.    Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.

7.    Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu „Wakacyjna pocztówka do Medicine”

Administratorem danych Uczestników konkursu o nazwie „Wakacyjna pocztówka do Medicine”  jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych.

Zapoznaj się z Polityką Prywatności Administratora pod adresem: https://wearmedicine.com/polityka-prywatnosci.

Kontakt z Administratorem: iod@brandbq.pl lub Brandbq Sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, przekazania nagród Laureatom oraz wypełnienia obowiązków podatkowych w związku z przyznanymi nagrodami Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu akcji konkursowej, wyłonieniu laureatów, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, a także wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie wypełnienia obowiązków podatkowych w związku z przyznaniem nagród. 

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jedna niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wykonania przez Administratora obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.