logo MED

REGULAMIN KONKURSU „PSOTY – PSY I KOTY” 2021

REGULAMIN KONKURSU „PSOTY – PSY I KOTY” 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „Psoty czyli psy i koty” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w okresie od dnia 15.11.2021 r. godziny 19:00 do dnia 02.01.22 r. do godziny 23:59.

4. Informacje dotyczące Konkursu umieszczane będą na stronie konkursowej pod adresem https://wearmedicine.com/l/konkurs-psoty-psy-i-koty (zwanej dalej: „Stroną Konkursową”).

5. Wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail: medicine@wearmedicine.com.  

6. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwisy społecznościowe Facebook i Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisami Facebook i Instagram lub jego operatorami w żaden inny sposób związany.

7. Konkurs ma na celu wyłonienie od 6 (sześciu) do 10 (dziesięciu) najciekawszych prac graficznych, które będą mogły zostać wykorzystane jako wzory lub nadruki w kolekcji ubrań i akcesoriów dla psów i kotów marki Medicine Everyday Therapy, która zostanie wprowadzona do sprzedaży w roku 2022. 

§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które:
  1. najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,
  2. przystępującą do Konkursu jako konsumenci, w celu niezwiązanym z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem,
  3. zamieszkują na terytorium Polski,
  4. spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora, członkowie Komisji konkursowej oraz członkowie rodzin ww. osób, tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo.

3. Poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego zgodnie z ust. 4 poniżej, Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Zadaniem Uczestnika jest:

a. wykonanie autorskiego projektu graficznego w formie projektu nadruku lub wzoru na ubranie lub akcesorium dla psa lub kota, nawiązującego do tematyki związanej z tymi zwierzętami, z uwzględnieniem wymogów technicznych: rozmiar A3 / bitmapa, .tiff, .JPEG lub plik wektorowy .pdf/ rozdzielczość min. 300 dpi; (zwanego dalej „Pracą konkursową”),

b. przesłanie Pracy konkursowej na adres e-mail: medicine@wearmedicine.com  z dopiskiem „Konkurs PSOTY – zgłoszenie” w tytule wiadomości w terminie od dnia 15.11.21 r. od godziny 19:00 do dnia 02.01.22 r. do godziny 23:59.

5. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.

6. Praca konkursowa nie może zawierać wizerunków konkretnych, możliwych do zidentyfikowania osób.

7. Z chwilą wysłania Pracy konkursowej na wskazany w ust. 4 adres e-mail Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:

a. jest wyłącznym autorem Pracy konkursowej, a wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Pracy konkursowej przysługują wyłącznie jemu oraz że jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Pracy konkursowej z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich,  udzielenia licencji oraz innymi uprawnieniami pozostającymi pod ochroną ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

b. Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, wolnym od wad prawnych, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa,

b. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

8. W przypadku skierowania przez osobę trzecią w stosunku do Organizatora jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej na warunkach określonych w Regulaminie, w szczególności w związku z niezgodnością ze stanem rzeczywistym powyższych zapewnień Uczestnika, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności, naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody, a na wypadek zapłaty przez Organizatora kwot na pokrycie roszczeń lub ich zasądzenia od Organizatora - do zwrotu regresowo na rzecz Organizatora wszelkich uiszczonych przez niego należności oraz pokrycia szkód z tym związanych.

9. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac konkursowych, ale tylko jedna Praca konkursowa danego Uczestnika może zostać nagrodzona.

10. Z chwilą wysłania Organizatorowi Pracy konkursowej, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy konkursowej na okres sześciu miesięcy, bez ograniczenia terytorialnego na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części - wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych.

11. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zwycięskiej Pracy konkursowej oraz jego imienia i nazwiska i/lub pseudonimu jako Laureata Konkursu na Stronie konkursowej oraz na profilu Facebook Organizatora: https://www.facebook.com/wearMEDICINE/

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 14.01.22 r. do godziny 17:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na  Stronie Konkursu oraz na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.

2. Komisja konkursowa, spośród wszystkich, prawidłowo zgłoszonych Prac konkursowych dokona wyboru od 6 (słownie: sześciu) do 8 (słownie: ośmiu) zwycięskich Prac konkursowych, których autorom przyznane zostaną nagrody główne w Konkursie. Komisja konkursowa może dodatkowo wyróżnić od 0 (słownie: zera) do 2 (słownie: dwóch) Prac konkursowych, których autorom przyznane zostaną nagrody dodatkowe w Konkursie.

3. Komisja konkursowa dokona wyboru nagrodzonych Prac konkursowych w oparciu o kryterium oceny jakości, estetyki, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej.

3. Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą wiadomości mailowej w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 14.01.22. Wiadomość o przyznaniu nagrody zostanie wysłana na adres email Laureata, z którego przesłał Pracę konkursową.

4. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody (dalej: Nagrody):

I. Nagrody główne, które przyznane zostaną autorom 6-8 zwycięskich Prac konkursowych: nagroda pieniężna w kwocie 1000 zł oraz 2 książki wydawnictwa ZNAK o łącznej wartości: 109,98 zł.

II. Nagrody dodatkowe, które przyznane zostaną autorom maksymalnie 2 wyróżnionych Prac konkursowych, w przypadku przyznania takich wyróżnień przez Komisję konkursową: nagroda pieniężna w kwocie 500 zł.

5. Obok Nagrody, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby ww. nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent.

7. W terminie 5 dni roboczych od przesłania Laureatowi informacji o wygranej, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail na adres: medicine@wearmedicine.com, w której wskaże Organizatorowi:

a. dane rachunku bankowego oraz adres do wysyłki Nagrody oraz inne dane w celu spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych,

lub

b. odmowę przyjęcia Nagrody.

W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub odmowy przyjęcia Nagrody przez Laureata, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora, który jest uprawniony do przyznania jej innemu Uczestnikowi Konkursu.

8. Nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 4 zostaną przekazane Laureatom w formie przelewu realizowanego w walucie polskiej z polskiego rachunku bankowego na rachunek bankowy podany przez Laureata. Rachunek bankowy podany przez Laureata powinien być prowadzony w polskim banku, w walucie polskiej. W przypadku podania przez Laureata rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej oraz/lub zagranicznego rachunku bankowego, wszelkie koszty związane z przewalutowaniem oraz prowizje będą ponoszone przez Laureata.

9. Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 4 pkt I zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres przez nich podany, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z wysłaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za wydaną Nagrodę, nabywa własność nagrodzonej Pracy konkursowej.

10. Warunkiem wydania Nagrody jest uprzednie zawarcie z Laureatem pisemnej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, o której mowa w § 5 ust. 4 poniżej. W przypadku odmowy zawarcia przez Laureata pisemnej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, Laureat traci prawo do otrzymania Nagrody, a Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora, który jest uprawniony do przyznania jej innemu Uczestnikowi Konkursu.  

§ 5. Prawa autorskie

1. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za wydaną Nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym rozpowszechnianie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych;

2) publikacja w środkach masowego przekazu,

3) publikacja na Stronie Konkursowej, stronie internetowej www.wearmedicine.com, w kanałach social media marki Medicine. Everyday Therapy: na Facebooku, Instagramie oraz Linkedin, w newsletterze sklepu Medicine. Everyday Therapy.

4) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

5) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,

6) modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy konkursowej oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki oraz prawo do zestawiania Pracy konkursowej z utworami osób trzecich wedle uznania Organizatora;

7)umieszczenie Pracy konkursowej na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy,

8) wykorzystanie Pracy konkursowej według swobodnego uznania Organizatora do promocji, reklamy, w tym publicznej, Organizatora oraz towarów wprowadzanych przez Organizatora do obrotu, jak również do projektowania i aranżacji wnętrz;

9) umieszczenie Pracy konkursowej w całości lub w części, w postaci oryginalnej lub zmodyfikowanej zgodnie z pkt 6) w formie nadruku lub wzoru na odzieży, obuwiu, akcesoriach oraz innych dowolnych produktach, które będą wprowadzane przez Organizatora do obrotu;

10) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

11) w zakresie obrotu produktami, na których umieszczone zostaną Prace konkursowe - wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, bez ograniczenia ilościowego, w tym sprzedaż produktów wszelkimi możliwymi drogami, w szczególności w sklepie internetowym Medicine. Everyday Therapy i w sklepach stacjonarnych tej marki oraz za pośrednictwem innych dystrybutorów;

11) utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu Pracy konkursowej na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie w całości lub w częściach, samodzielnie lub w połączeniu z dziełami innych autorów, według uznania Organizatora.

2. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, w zamian za otrzymaną Nagrodę Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej oraz zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej bez uprzedniego porozumienia z Organizatorem. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy, (ii) podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.

3. Laureat, w zamian za otrzymaną Nagrodę, zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielanie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do nagrodzonej Pracy konkursowej.

4. Przed wydaniem Nagrody, Laureat zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem pisemnej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej na Organizatora na polach eksploatacji wskazanych powyżej oraz zawierającej zgodę na wykonywanie zależnych praw autorskich do Pracy konkursowej oraz upoważnienie do wykonania autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator (dalej również jako „Administrator”).
 2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi: Brandbq Sp. z o.o. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków lub iod@brandbq.pl
 3. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia Konkursu, wybrania zwycięskich Prac Konkursowych, rozliczenia Konkursu przez Administratora, obliczenia oraz odprowadzenia podatku i innych danin publicznych związanych z przyznanymi nagrodami.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu jest: (I) prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu, w tym wybraniu i prezentacji zwycięskich Prac konkursowych, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami; (II) wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w zakresie odprowadzenia danin publicznych od przyznanych nagród konkursowych.
 5. Dane będą przetwarzane w czasie realizacji Konkursu oraz w okresie przedawnienia roszczeń wzajemnych Uczestnika i Administratora z tytułu przeprowadzenia Konkursu.
 6. Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: dostępu i aktualizacji danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 7. Uczestnik Konkursu ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych.

§ 7. Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@wearmedicine.com. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Konkurs prowadzony jest zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie konkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na Stronie konkursowej. Zmiany Regulaminu nie mogą ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.

6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

7. Organizator zwalnia serwis Facebook oraz Instagram oraz ich operatorów z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook, Instagram lub do ich operatorów.

8. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu „Psoty – psy i koty”

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (dalej również jako „Administrator”). Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi: Brandbq Sp. z o.o. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków lub iod@brandbq.pl

Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia Konkursu, wybrania zwycięskich Prac Konkursowych, rozliczenia Konkursu przez Administratora, obliczenia oraz odprowadzenia podatku i innych danin publicznych związanych z przyznanymi nagrodami. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu jest: (I) prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu, w tym wybraniu i prezentacji zwycięskich Prac konkursowych, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz (II) obowiązki prawne ciążące na Administratorze w zakresie odprowadzenia danin publicznych od przyznanych nagród konkursowych. Dane będą przetwarzane w czasie realizacji Konkursu oraz w okresie przedawnienia roszczeń wzajemnych Uczestnika i Administratora z tytułu przeprowadzenia Konkursu. Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: dostępu i aktualizacji danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Uczestnik Konkursu ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych.