logo MED

REGULAMIN KONKURSU „PROJEKT: WAKACJE” 2021

 

REGULAMIN KONKURSU „PROJEKT: WAKACJE”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „Projekt: Wakacje” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 31.05.2021 r. godziny 12:00 do dnia 30.06.2021 r. do godziny 23:59  za pośrednictwem strony konkursowej pod adresem https://wearmedicine.com/ (zwanej dalej: „Stroną Konkursu”) oraz w serwisie Facebook na oficjalnym profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/wearMEDICINE/  (zwanym dalej: „Profilem Organizatora”).

4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail: medicine@wearmedicine.com.

5. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

 

§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być:

a. pracownik ani współpracownik Organizatora,

b. inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu,

c. osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

4. Zadaniem Uczestnika jest:

a. wykonanie autorskiego projektu graficznego z motywem wakacji w roli głównej w formie projektu nadruku na t-shirt, z uwzględnieniem wymogów technicznych: rozmiar A3 / bitmapa, .tiff, .JPEG lub plik wektorowy .pdf/ rozdzielczość min. 300 dpi (zwanego dalej „Pracą konkursową”),

b. przesłanie Pracy konkursowej na adres e-mail: medicine@wearmedicine.com  z dopiskiem „Konkurs wakacyjny – zgłoszenie” w tytule wiadomości.

5. Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od dnia 31.05.2021. r. od godziny 12:00 do dnia 30.06.2021 r. do godziny 23:59.

6. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.

7. Praca konkursowa nie może zawierać wizerunków konkretnych, możliwych do zidentyfikowania osób.

8. Z chwilą wysłania Pracy konkursowej na wskazany wyżej adres e-mail Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:

a. jest wyłącznym autorem Pracy konkursowej, a wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Pracy konkursowej przysługują wyłącznie jemu oraz że jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Pracy konkursowej z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich,  udzielenia licencji oraz innymi uprawnieniami pozostającymi pod ochroną ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

b. Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, wolnym od wad prawnych, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa,

b. jest uprawniony do zgłoszenia w Konkursie Pracy konkursowej.

8. W przypadku skierowania przez osobę trzecią w stosunku do Organizatora jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej na warunkach określonych w Regulaminie, w szczególności w związku z niezgodnością ze stanem rzeczywistym powyższych zapewnień Uczestnika, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności, naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody, a na wypadek zapłaty przez Organizatora kwot na pokrycie roszczeń lub ich zasądzenia od Organizatora - do zwrotu regresowo na rzecz Organizatora wszelkich uiszczonych przez niego należności oraz pokrycia szkód z tym związanych.

9. Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość Prac konkursowych, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

 

10. Z chwilą wysłania Organizatorowi Pracy konkursowej, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy konkursowej na okres sześciu miesięcy, bez ograniczenia terytorialnego na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części - wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych.

 

11. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zwycięskiej Pracy konkursowej oraz jego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu jako Laureata Konkursu w Internecie, w tym w szczególności na stronie www.wearmedicine.com, Stronie Konkursu, Profilu Organizatora, w mediach społecznościowych Organizatora.

 

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 23.07.2021 r. do godziny 16:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na  Stronie Konkursu oraz na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.

2. Komisja konkursowa, spośród wszystkich, prawidłowo zgłoszonych Prac konkursowych dokona wyboru 6 (słownie: sześciu) zwycięskich Prac konkursowych, a ich autorom przyznane zostaną nagrody w Konkursie. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w oparciu o kryterium oceny jakości, estetyki, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej. Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia i nagrodzenia większej ilości prac, jeśli ich wartość estetyczna i kreatywna będzie szczególnie interesująca.

3. Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą wiadomości mailowej w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 23.07.2021 r.

4. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) będą:

a. dla Laureata I miejsca:

- voucher na wycieczkę „Bieszczady – na szlaku z Apetytową watahą” dla dwóch osób do zrealizowania z Klubem Podróżników “Apetyt na Świat” dostępną pod adresem https://www.apetytnaswiat.pl/bieszczady-na-szlaku-z-apetytowa-wataha/ o wartości 2620 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej;

- aparat Fujifilm Instax 40 mini o wartości 459 złotych brutto;

- karta podarunkowa na zakupy w salonach stacjonarnych Medicine. Everyday Therapy o wartości 300 zł brutto; karta będzie ważna do 31.07.2022 r.;

- umieszczenie Pracy konkursowej Laureata na T-shircie, który ukaże się w ramach kolekcji specjalnej Medicine. Everyday Therapy w 2022 roku;

b. dla Laureatów II i III miejsca:

- aparat Fujifilm Instax 40 mini o wartości 459 złotych brutto;

- karta podarunkowa na zakupy w salonach stacjonarnych Medicine. Everyday Therapy o wartości 300 zł, karta będzie ważna do 31.07.2022 r.

- umieszczenie Pracy konkursowej Laureata na T-shircie, który ukaże się w ramach kolekcji specjalnej Medicine. Everyday Therapy w 2022 roku

c. dla Laureatów IV, V i VI miejsca:

- karta podarunkowa na zakupy w salonach stacjonarnych Medicine. Everyday Therapy o wartości 300 zł, karta będzie ważna do 31.07.2022 r.;

- umieszczenie Pracy konkursowej Laureata na T-shircie, który ukaże się w ramach kolekcji specjalnej Medicine. Everyday Therapy w 2022 roku

d. dla Laureatów, których Prace konkursowe zostaną dodatkowo wyróżnione przez Organizatora  (wyłącznie w przypadku przyznania przez Organizatora dodatkowych wyróżnień zgodnie z § 4 ust. 2):

- karta podarunkowa na zakupy w salonach stacjonarnych Medicine. Everyday Therapy o wartości 300 zł, karta będzie ważna do 31.07.2022 r.;

- umieszczenie Pracy konkursowej Laureata na T-shircie, który ukaże się w ramach kolekcji specjalnej Medicine. Everyday Therapy w 2022 roku

5. Obok Nagród, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

7. Voucher na realizację wycieczki, o którym mowa w ust. 4 lit. a) tiret pierwszy jest ważny do 31.12.2022 r. i może zostać zrealizowany w terminie uzgodnionym przez Laureata z organizatorem wycieczki –  Klub Podróżników Apetyt na Świat Piotr Kaźnica, ul. Kielnieńska 114, 80-299 Gdańsk, NIP: 554-186-08-40. W celu realizacji vouchera i uzgodnienia terminu wycieczki, Laureat powinien skontaktować się z organizatorem wycieczki drogą mailową na adres piotr@apetytnaswiat.pl lub info@apetytnaswiat.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 790 380 360. Płatność voucherem nie łączy się z promocjami i rabatami znajdującymi się na stronie www.apetytnaswiat.pl Przy realizacji vouchera Laureatowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy, w przypadku gdy wartość wycieczki byłaby niższa niż wartość vouchera.

8. Regulamin korzystania z kart podarunkowych na zakupy w sklepach stacjonarnych Medicine. Everyday Therapy znajduje się pod adresem: https://wearmedicine.com/a/regulamin-kart-podarunkowych.

 

§ 5. Odbiór Nagród

1. W terminie 5 dni roboczych od przesłania Laureatowi informacji o wygranej, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail na adres: medicine@wearmedicine.com, w której wskaże Organizatorowi:

a. adres oraz adres e-mail do wysyłki Nagrody,

b. lub odmowę przyjęcia Nagrody.

W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

2. Nagrody w Konkursie w postaci kart podarunkowych na zakupy w salonach Medicine. Everyday Therapy zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Voucher na realizację wycieczki, o którym mowa w ust. 4 lit. a) tiret pierwszy zostanie wysłany przez Organizatora na adres mailowy wskazany przez Laureata.

4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, nabywa własność nagrodzonej Pracy konkursowej.

5. Warunkiem wydania Nagrody jest uprzednie zawarcie z Laureatem pisemnej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, o której mowa w § 6 ust. 4 poniżej. W przypadku odmowy zawarcia przez Laureata pisemnej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, Laureat traci prawo do otrzymania Nagrody, a Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora, który jest uprawniony do przyznania jej innemu Uczestnikowi Konkursu.

 

§ 6. Prawa autorskie

1. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych;

2) publikacja w środkach masowego przekazu,

3) publikacja na Stronie Konkursu, stronie internetowej www.wearmedicine.com, w kanałach social media marki Medicine. Everyday Therapy: na Facebooku, Instagramie oraz Linkedin, w newsletterze sklepu Medicine. Everyday Therapy.

4) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

5) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,

6) modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki oraz prawo do zestawiania Pracy konkursowej z utworami osób trzecich wedle uznania Organizatora;

7) umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy,

8) wykorzystanie Pracy konkursowej według swobodnego uznania Organizatora do promocji, reklamy, w tym publicznej, Organizatora oraz towarów wprowadzanych przez Organizatora do obrotu, jak również do projektowania i aranżacji wnętrz;

9) umieszczenie Pracy konkursowej w całości lub w części, w postaci oryginalnej lub zmodyfikowanej zgodnie z pkt 6) w formie nadruku na odzieży, obuwiu, akcesoriach oraz innych produktach, które będą wprowadzane przez Organizatora do obrotu;

10) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

11) w zakresie obrotu produktami, na których umieszczone zostaną w formie nadruku Prace konkursowe - wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, bez ograniczenia ilościowego, w tym sprzedaż produktów wszelkimi możliwymi drogami, w szczególności w sklepie internetowym Medicine. Everyday Therapy i w sklepach stacjonarnych tej marki oraz za pośrednictwem innych dystrybutorów;

12) utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu Pracy konkursowej na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie w całości lub w częściach, samodzielnie lub w połączeniu z dziełami innych autorów, według uznania Organizatora.

2. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, w zamian za otrzymaną Nagrodę Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej oraz zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej bez uprzedniego porozumienia z Organizatorem. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy, (ii) podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.

3. Laureat, w zamian za otrzymaną Nagrodę, zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do nagrodzonej Pracy konkursowej.

4. Przed wydaniem Nagrody, Laureat zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem pisemnej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej na Organizatora na polach eksploatacji wskazanych powyżej oraz zawierającej zgodę na wykonywanie zależnych praw autorskich do Pracy konkursowej oraz upoważnienie do wykonania autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

§ 7. Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@wearmedicine.com. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Konkurs prowadzony jest zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiany Regulaminu nie mogą ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.

6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

7. Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.

8. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu „Projekt: Wakacje”

Administratorem danych Uczestników konkursu o nazwie „Projekt: Wakacje”  jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych. Zapoznaj się z Polityką Prywatności Administratora pod adresem: https://wearmedicine.com/polityka-prywatnosci. Kontakt z Administratorem: iod@brandbq.pl lub Brandbq Sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wybrania zwycięskich Prac Konkursowych, rozliczenia Konkursu przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu konkursu zgodnie z jego regulaminem, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz wypełnienie prawnych obowiązków Administratora związanych z rozliczeniem Konkursu. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane w czasie realizacji Konkursu oraz w okresie przedawnienia roszczeń wzajemnych Uczestnika i Administratora z tytułu przeprowadzenia Konkursu. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.