logo MED

REGULAMIN KONKURSU „Medicine X ASP”

REGULAMIN KONKURSU „Medicine X ASP”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Medicine X ASP – Magia i mity” (dalej jako: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest BRANDBQ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-564) przy ul. Aleja Pokoju 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372924, REGON: 121360377, NIP: 6793049718, o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00 PLN (dalej jako: „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w okresie od dnia 12.12.2023 r. od godz. 15:00 do dnia 12.02.2024 r. do godz. 23:59.
 5. Konkurs zostanie ogłoszony za pośrednictwem strony https://wearmedicine.com/l/medicine-x-asp oraz strony Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie („ASP”): https://wfp.asp.krakow.pl/.
 6. Na stronie internetowej pod adresem: https://wearmedicine.com/l/medicine-x-asp zamieszczone zostaną: Regulamin, informacje o nagrodach oraz wyniki Konkursu.

§ 2. UDZIAŁ W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne które:

a) najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,

b) posiadają status studenta ASP,

c) nie będą brały udział w Konkursie w związku z prowadzoną przez Uczestnika pozarolniczą działalnością gospodarczą,

d) zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

e) spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. Organizator opublikuje na Stronie konkursowej wpis konkursowy w którym opisze zasady konkursu, informacje o nagrodach, link do Strony konkursowej oraz link do Regulaminu („Wpis konkursowy”).
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik winien stworzyć dowolną techniką pracę w której wykorzysta motywy z mitologii i/lub magii (zwany dalej jako „Praca konkursowa”), a następnie przesłać ją (w przypadku stworzenia Pracy konkursowej w formie elektronicznej) lub jej wizerunek w następujących formatach: pdf, na następujący adres e-mail Organizatora: art@wearmedicine.com
 3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną Pracę konkursową.
 4. Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa oceniając Prace konkursowe weźmie pod uwagę ich oryginalność, zgodność z zadanym tematem, ale również spójność ze stylem marki Medicine.
 5. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje o przyznaniu Nagród.
 6. Poprzez przesłanie Pracy konkursowej na wskazany w ust. 2 adres e-mail Uczestnik oświadcza, że:

  a) jest autorem zgłoszonej Pracy konkursowej, posiada do niej wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich,
  b) Praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorowi w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej w sposób określony niniejszym Regulaminem,
  c) Praca konkursowa będzie wytworem jego indywidualnej twórczości i nie powstanie przy pomocy sztucznej inteligencji,
  d) zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.
   
 7. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Z chwilą przesłania Pracy konkursowej na adres e-mail wskazany w ust. 2 powyżej Uczestnik potwierdza, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zwycięskiej Pracy konkursowej oraz jego imienia i nazwiska i/lub pseudonimu jako Laureata Konkursu na Stronie konkursowej.

§ 4. ZWYCIĘZCY I NAGRODY

 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczone na Stronie konkursowej ze wskazaniem imion i nazwisk zwycięzców, zajętych miejsc w dniu 29.01.2024 r.
 2. W Konkursie wyłonionych zostanie 20 zwycięzców, którzy zostaną zaproszeni na warsztaty graficzno-projektowe do biura Organizatora położonego w Krakowie przy ulicy Fabrycznej 13, z których zostaną wybrane osoby na wakacyjny staż.
 3. Obok nagrody o której mowa poniżej, w przypadkach przewidzianych prawem (to jest tylko warunkowo w przypadku jeżeli podatek od nagrody będzie należny) Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody Głównej, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie.
 4. Każda osoba, która otrzyma nagrodę w Konkursie, zwana będzie dalej Laureatem.
 5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w formie wiadomości zwrotnej za pośrednictwem korespondencji e-mail (na adres z jakiego wysłali Pracę konkursową) w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
 6. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 5 dni tą samą drogą, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać wymagane przez Organizatora informacje na wskazany adres e-mail.
 7. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 5 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 8. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
 9. Żadna Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

W przypadku chęci wykorzystania którejkolwiek z Pracy konkursowej w związku z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą Organizator zawrze odrębną umowę z Laureatem. Laureat jest zobowiązany do przestąpienia do negocjacji warunków przedmiotowej umowy.  
 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny pod następującym adresem https://wearmedicine.com/l/medicine-x-asp, a link do Regulaminu zamieszczony zostanie również na Stronie konkursowej.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie konkursowej. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
 3. Uczestnik może złożyć reklamację na sposób przeprowadzenia Konkursu. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@brandbq.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora.
 5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU „Medicine X ASP

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu „Medicine X ASP(dalej: „Konkurs”) jest BRANDBQ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-564) przy ul. Aleja Pokoju 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372924, REGON: 121360377, NIP: 6793049718, o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00 PLN, („Administrator”). Kontakt z administratorem: iod@brandbq.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Brandbq sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wybrania zwycięskich Prac Konkursowych, przyznania nagród, rozliczenia Konkursu oraz zapłaty podatku od nagród przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu konkursu zgodnie z regulaminem, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz wypełnienie prawnych obowiązków Administratora związanych z rozliczeniem Konkursu, w tym obowiązków podatkowych. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane w czasie realizacji Konkursu oraz w okresie przedawnienia roszczeń wzajemnych Uczestnika i Administratora z tytułu przeprowadzenia Konkursu. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.