logo MED

REGULAMIN KONKURSU „Jak z obrazka! - stylizacja inspirowana dziełem sztuki.” 2022

REGULAMIN KONKURSU „Jak z obrazka! Stwórz stylizację inspirowaną dziełem sztuki.”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „Jak z obrazka! Stwórz stylizację inspirowaną dziełem sztuki. ” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 02.02.2022 roku od godziny 19:00 do dnia 16.02.2022 roku do godziny 23:59 w serwisie Facebook na oficjalnym profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/wearMEDICINE/ (zwanym dalej: „Profilem Organizatora”).

4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail medicine@brandbq.pl.   

5. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

 

§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie ukończyły lat 18, a także inne osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: medicine@brandbq.pl   lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być:

a. pracownik ani współpracownik Organizatora,

b. inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu,

c. osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.

3. Uczestnictwo w Konkursie następuje po zapoznaniu się z regulaminem. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Profilu Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej.

4. Zadaniem Uczestnika jest:

a. stworzenie dowolnej stylizacji inspirowanej słynnymi dziełami sztuki, które znalazły się w kolekcji EVIVA L’ARTE 2022 MEDICINE Everyday Therapy: https://wearmedicine.com/l/eviva-larte-2022, tj:

 • obraz autorstwa Jana Matejki pt. „Stańczyk”,
 • obraz autorstwa Caspara Davida Friedricha pt. „Wędrowiec nad morzem mgły”,
 • obraz autorstwa Olgi Boznańskiej pt. „Dziewczynka z chryzantemami”,
 • obraz autorstwa Leonarda da Vinci pt. „Dama z gronostajem”
 • obraz autorstwa Vincenta van Gogha pt. „Słoneczniki”,
 • obraz autorstwa Vincenta van Gogha pt. „Gwiaździsta noc”,
 • obraz autorstwa Vincenta van Gogha pt. „Czaszka”,
 • obraz autorstwa Vincenta van Gogha pt. „Autoportret”,
 • obraz autorstwa Vincenta van Gogha pt. „Pokój van Gogha w Arles”,
 • obraz autorstwa Vincent van Gogh pt. „Fabryka w Asnieres”,
 • obraz autorstwa Vincent van Gogh pt. „Irysy”,
 • obraz autorstwa Vincent van Gogh pt.  „Kwitnący migdałowiec”,
 • obraz autorstwa Edvarda Muncha pt. „Krzyk”,
 • obraz autorstwa Paula Signaca pt. „Le Pont des Arts”,
 • obraz autorstwa Paula Cézanne’a pt. „Gracze w karty”,
 • obraz autorstwa Paula Cézanne’a pt. „Widok na L’Estaque”,
 • obraz autorstwa Edgara Degasa pt. „Lekcja tańca”,
 • obraz autorstwa Edgara Degasa pt. „Cztery tancerki”,
 • obraz autorstwa Edgara Degasa pt. „Zielona tancerka”,
 • obraz autorstwa Edgara Degasa pt. „Młoda kobieta z ibisami”,
 • obraz autorstwa Édouarda Maneta pt. „Spaniel króla Karola”,
 • obraz autorstwa Édouarda Maneta pt. „Wyścigi konne w Longchamp”
 • obraz autorstwa Guy’a Rose’a pt. „Zielony parasol”,
 • obraz autorstwa Claude’a Moneta pt. „Zachód słońca nad Sekwaną w Lavacourt”,
 • obraz autorstwa Alfreda Sisley’a pt. „Widok na most Charing Cross na Tamizie”,
 • obraz autorstwa Maurice’a Denisa pt. „Kwiecień”

oraz wykonanie zdjęcia stylizacji (zwanej dalej „Pracą konkursową”)

b. opublikowanie zdjęcia Pracy konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu Organizatora wraz z nazwą obrazu, który posłużył do stworzenia stylizacji.

5. Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od dnia 02.02.2022 roku od godziny 19:00 do dnia 16.02.2022 roku do godziny 23:59.

6. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich. Praca konkursowa nie może w sposób negatywny nawiązywać do wizerunku.

7. Z chwilą zamieszczenia Pracy konkursowej pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza także, że posiada uprawnienie do zgłoszenia w Konkursie Pracy konkursowej, w tym utrwalonego wizerunku. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną Pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

8. Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość Prac konkursowych, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

 

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 18.02.2022 roku do godziny 20:00. Ogłoszenie wyników będzie obejmowało zamieszczenie na Profilu Organizatora Pracy konkursowej oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu danego Laureata.

2. Komisja konkursowa, spośród wszystkich, prawidłowo opublikowanych Prac konkursowych dokona wyboru trzech zwycięskich Prac konkursowych, a ich autorom przyznane zostaną nagrody w Konkursie. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w oparciu o kryterium oceny jakości, estetyki, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej.

3. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) będą:

a. dla Laureata I miejsca: jeden zestaw złożony z:

• karty podarunkowej o wartości 500 zł do wykorzystania przez Laureata na dostępny asortyment w dowolnym sklepie stacjonarnym Medicine, ważnej przez rok od daty wystawienia,

• jednego egzemplarza książki od Wydawnictwa Znak pod tytułem: „Ciepło. Najprzytulniejszy poradnik osiędbania.” (Wydawnictwo Znak, 2021) o wartości 49,99 zł,

• jednego egzemplarza książki od Wydawnictwa Znak pod tytułem: „Moc rytuałów. Przewodnik po świecie self-care.” (Wydawnictwo Znak, 2021) o wartości 49,99 zł,

• jednej torby bawełnianej w czarnym kolorze z nadrukiem marki Medicine z kolekcji „EVIVA L’ARTE 2022” o wartości 49,90 zł.

b. dla Laureata II miejsca: jeden zestaw złożony z:

• karty podarunkowej o wartości 300 zł do wykorzystania przez Laureata na dostępny asortyment w dowolnym sklepie stacjonarnym Medicine, ważnej przez rok od daty wystawienia,

• jednego egzemplarza książki od Wydawnictwa Znak pod tytułem: „Ciepło. Najprzytulniejszy poradnik osiędbania.” (Wydawnictwo Znak, 2021) o wartości 49,99 zł,

• jednego egzemplarza książki od Wydawnictwa Znak pod tytułem: „Moc rytuałów. Przewodnik po świecie self-care.” (Wydawnictwo Znak, 2021) o wartości 49,99 zł,

• jednej torby bawełnianej w czarnym kolorze z nadrukiem marki Medicine z kolekcji „EVIVA L’ARTE 2022” o wartości 49,90 zł.

c. dla Laureata III miejsca: jeden zestaw złożony z:

• karty podarunkowej o wartości 200 zł do wykorzystania przez Laureata na dostępny asortyment w dowolnym sklepie stacjonarnym Medicine, ważnej przez rok od daty wystawienia,

• jednego egzemplarza książki od Wydawnictwa Znak pod tytułem: „Ciepło. Najprzytulniejszy poradnik osiędbania.” (Wydawnictwo Znak, 2021) o wartości 49,99 zł,

• jednego egzemplarza książki od Wydawnictwa Znak pod tytułem: „Moc rytuałów. Przewodnik po świecie self-care.” (Wydawnictwo Znak, 2021) o wartości 49,99 zł,

• jednej torby bawełnianej w czarnym kolorze z nadrukiem marki Medicine z kolekcji „EVIVA L’ARTE 2022” o wartości 49,90 zł.

4. Obok Nagród, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

5. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

 

§ 5. Odbiór Nagród

1. W terminie 2 dni roboczych od zamieszczenia na Profilu organizatora posta z wynikami Konkursu, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail na adres: medicine@brandbq.pl, w której wskaże Organizatorowi:

a. adres do wysyłki Nagrody,

lub odmówi przyjęcia Nagrody. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

2. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6. Prawa autorskie

1. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie rozpowszechniania Pracy lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,

2) publikacja w środkach masowego przekazu,

3) publikacja w kanałach social media marki Medicine Everyday Therapy: na Facebooku, Instagramie,

4) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

5) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,

6) modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki, umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.

2. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, w zamian za otrzymaną Nagrodę Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy, (ii) podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.

3. Laureat, w zamian za otrzymaną Nagrodę, zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do nagrodzonej Pracy konkursowej.

 

§ 7. Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@brandbq.pl. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.

6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

7. Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.

8. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu „Jak z obrazka! Stwórz stylizację inspirowaną dziełem sztuki.”.

 

Administratorem danych Uczestników konkursu o nazwie „Jak z obrazka! Stwórz stylizację inspirowaną dziełem sztuki.” jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych. Zapoznaj się z Polityką Prywatności Administratora pod adresem: https://wearmedicine.com/polityka-prywatnosci. Kontakt z Administratorem: iod@brandbq.pl.  

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu udziału Uczestnika w Konkursie, prowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu na Profilu Organizatora na portalu Facebook rozliczenia Konkursu i przekazania nagród na podstawie zgody, a także przesyłania informacji drogą handlową, jeżeli zostanie wyrażona odrębna zgoda, jak również wykonanie przez administratora jego obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ww. zgody mogą być cofnięte w każdym czasie, jednak przetwarzanie danych sprzed cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie będzie skutkowało wycofaniem zgłoszenia Uczestnika na udział w Konkursie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.