logo MED

REGULAMIN KONKURSU „Gra: MEDICINE x THE WITCHER” 2021

REGULAMIN KONKURSU „Gra: MEDICINE x THE WITCHER

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie
o nazwie „Gra: MEDICINE x THE WITCHER” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 16.12.2021 roku od godziny 20:00 do dnia 22.12.2021 do godziny 23:59 w serwisie Facebook na oficjalnym profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/wearMEDICINE/ (zwanym dalej: „Profilem Organizatora”).

4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail medicine@brandbq.pl.   

5. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook, Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook czy Instagram lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

 

§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie ukończyły lat 18, a także inne osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: medicine@brandbq.pl   lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być:

a. pracownik ani współpracownik Organizatora,

b. inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu Konkursu,

c. osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.

3. Uczestnictwo w Konkursie następuje po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. Biorąc udział
w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

4. Zadaniem Uczestnika jest łącznie:

a. odnalezienie trzech ubrań z kolekcji marki Medicine Everyday Therapy pod nazwą The Witcher, które wchodzą w skład stroju Wiedźmina. Uczestnik ma za zadanie znaleźć ubrania w trzech różnych punktach wskazanych przez Organizatora oraz zrobić ich zrzut ekranu,

b. stworzenie i zredagowanie fabuły misji w grze The Witcher, w której Wiedźmin posiadałby strój skompletowany na potrzeby gry oraz opisanie mocy specjalnych, które gwarantują poszczególne części garderoby Wiedźmina

(dalej: „Praca konkursowa”).

5. Pracę konkursową należy przesłać do Organizatora w wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym Facebook.

6. Prace konkursowe mogą być zgłaszane w terminie od dnia 16.12.2021 roku od godziny 20:00 do dnia 22.12.2021 roku do godziny 23:59.

7. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.

 

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 23.12.2021 roku do godziny 20:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Profilu Organizatora. Ogłoszenie wyników będzie obejmowało zamieszczenie na Profilu Organizatora imienia i nazwiska lub pseudonimu danego Laureata

2. Komisja konkursowa, spośród wszystkich, prawidłowo przesłanych Prac konkursowych dokona wyboru trzech zwycięskich zgłoszeń, a ich autorom przyznane zostaną nagrody. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w oparciu o kryterium oceny jakości, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej.

3. Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą postu umieszczonego na Profilu Organizatora w serwisie Facebook dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 23.12.2021 roku.

3. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) będą:

a. dla Laureata I miejsca: jeden zestaw złożony z:

• karty podarunkowej o wartości 500 zł do wykorzystania przez Laureata na dostępny asortyment
w dowolnym sklepie stacjonarnym Medicine. Karta jest ważna przez rok od daty wystawienia,

• jednego egzemplarza gry na od wydawnictwa CD PROJEKCT RED pod tytułem „Wiedźmin 3: Dziki Gon” o wartości 80 zł,

b. dla Laureata II miejsca: jeden zestaw złożony z:

• karty podarunkowej o wartości 300 zł do wykorzystania przez Laureata na dostępny asortyment w dowolnym sklepie stacjonarnym Medicine. Karta jest ważna przez rok od daty wystawienia,

• jednego egzemplarza gry na PlayStation od wydawnictwa CD PROJEKCT RED pod tytułem „Wiedźmin 3: Dziki Gon” o wartości 80 zł,

c. dla Laureata III miejsca: jeden zestaw złożony z:

• karty podarunkowej o wartości 200 zł do wykorzystania przez Laureata na dostępny asortyment w dowolnym sklepie stacjonarnym Medicine. Karta jest ważna przez rok od daty wystawienia,

• jednego egzemplarza gry na PlayStation od wydawnictwa CD PROJEKCT RED pod tytułem „Wiedźmin 3: Dziki Gon” o wartości 80 zł.

4. Obok Nagród, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

5. Nagrody nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

 

§ 5. Odbiór Nagród

1. W terminie 2 dni roboczych od zamieszczenia na Profilu organizatora posta z wynikami Konkursu, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook bądź Instagram lub wiadomości e-mail na adres: medicine@brandbq.pl,  w której wskaże Organizatorowi  adres do wysyłki Nagrody lub odmówi przyjęcia Nagrody. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

2. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6. Prawa autorskie

1. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:

 

1) w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,

2) publikacja w środkach masowego przekazu,

3) publikacja w kanałach social media marki Medicine Everyday Therapy: na Facebooku, Instagramie,

4) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

5) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,

6) modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy konkursowej oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki,

umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.

 

2. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, w zamian za otrzymaną Nagrodę Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy, (ii) podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.

3. Laureat, w zamian za otrzymaną Nagrodę, zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do nagrodzonej Pracy konkursowej.

 

§ 7. Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@brandbq.pl.  Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.

6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

7. Organizator zwalnia serwis Facebook i Instagram oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook, Instagram lub do jego operatora.

8. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu „Gra: MEDICINE x THE WITCHER”.

Administratorem danych Uczestników konkursu o nazwie „Gra: MEDICINE x THE WITCHER”  jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718. Kontakt z administratorem: iod@brandbq.p lub pocztą tradycyjną na adres: Brandbq Sp. z o.o. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wybrania zwycięskich Prac Konkursowych, ogłoszenia wyników Konkursu na Profilu Organizatora na portalu Facebook rozliczenia Konkursu przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu konkursu zgodnie z jej regulaminem, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz wypełnienie prawnych obowiązków Administratora związanych z rozliczeniem Konkursu. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane w czasie realizacji Konkursu oraz w okresie przedawnienia roszczeń wzajemnych Uczestnika i Administratora z tytułu przeprowadzenia Konkursu. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.