REGULAMIN KONKURSU „7. URODZINY MEDICINE”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „7. Urodziny Medicine” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 09.10.2020 roku od godziny 20:00 do dnia 11.10.2020 roku do godziny 23:59 w serwisie Facebook na oficjalnym profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/wearMEDICINE/  (zwanym dalej: „Profilem Organizatora”).
 4. Konkurs będzie promowany na:
  1. stronie https://www.facebook.com/wearMEDICINE/
  2. stronie https://instagram.com/wearmedicine/
 5. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail: 
  medicine@wearmedicine.com.
 6. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.


§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.


§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie ukończyły lat 18, a także inne osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: medicine@wearmedicine.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.
 2. Uczestnikiem Konkursu nie może być:
  1. pracownik ani współpracownik Organizatora, 
  2. inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu, 
  3. osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Profilu Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu w przypadku przyznania nagrody.
 4. Zadaniem Uczestnika jest: wykonanie i opublikowanie pod postem konkursowym umieszczonym na stronie https://www.facebook.com/wearMEDICINE/ autorskiego zdjęcia przedstawiającego dowolną stylizację, złożoną z co najmniej siedmiu elementów odzieży, w tym także akcesoriów, przy czym co najmniej pięć elementów stworzonej stylizacji powinno stanowić produkty marki Medicine. Everyday Therapy. Pracę konkursową należy opublikować wraz z hasztagiem #wearmedicine oraz z informacją, które elementy stylizacji prezentowanej na zdjęciu stanowią produkty marki Medicine. Everyday Therapy. Organizator nie wymaga publikacji zdjęć portretowych pokazujących wizerunek Uczestnika.
 5. Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od dnia 09.10.2020 roku od godziny 20:00 do dnia 11.10.2020 roku do godziny 23:59.
 6. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.
 7. Z chwilą zamieszczenia Pracy konkursowej pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza także, że posiada uprawnienie do zgłoszenia w Konkursie Pracy konkursowej. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną Pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. 
 8. Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość Prac konkursowych, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.


§ 4. Zwycięzcy i nagrody

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 14.10.2020 roku do godziny 16:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.
 2. Komisja konkursowa, spośród wszystkich, prawidłowo opublikowanych Prac konkursowych dokona wyboru siedmiu zwycięskich Prac konkursowych, a ich autorom przyznane zostaną nagrody w Konkursie. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w oparciu o kryterium oceny jakości, estetyki, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej.
 3. Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą komentarza umieszczonego na Profilu Organizatora w serwisie Facebook w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 14.10.2020 roku.
 4. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) będą:
  1. dla Laureatów siedmiu równorzędnych miejsc zestaw złożony z:
   • jednego T-shirtu z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 69,90 zł, wybranego przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com (dalej jako: „sklep internetowy Organizatora”),
   • jednego, dowolnego akcesorium z zakładki „Akcesoria”, z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 99,90 zł, wybranego przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora,
   • karty podarunkowej na zakupy w salonach stacjonarnych Medicine. Everyday Therapy o wartości 100 zł; karta będzie ważna do 31.12.2020 r.
 5. Obok Nagród, o których mowa w ust. 4 powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.
 6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.
 7. Regulamin korzystania z kart podarunkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie znajduje się pod adresem: https://wearmedicine.com/a/regulamin-kart-podarunkowych

 


§ 5. Odbiór Nagród

 

 1. W terminie 5 dni roboczych od zamieszczenia na profilu organizatora posta z wynikami konkursu, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail na adres: medicine@wearmedicine.com, w której wskaże Organizatorowi: 
  1. Ubrania z aktualnej kolekcji marki Medicine. Everyday Therapy, wchodzące w skład zestawu nagród przyznanego Laureatowi, wybrane przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com
  2. adres do wysyłki Nagrody,
  3. lub odmowę przyjęcia Nagrody. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 2. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 6. Prawa autorskie

 1. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za przekazaną nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji: 
  1. w zakresie rozpowszechniania Pracy lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,
  2. publikacja w środkach masowego przekazu,
  3. publikacja w kanałach social media marki MEDICINE Everyday Therapy: na Facebooku i Instagramie,
  4. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
  5. wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
  6. modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki, umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.
 2. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, w zamian za otrzymaną Nagrodę Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy, (ii) podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.
 3. Laureat, w zamian za otrzymaną Nagrodę, zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do nagrodzonej Pracy konkursowej. 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.
 2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@wearmedicine.com. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
 6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 7. Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.
 8. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu „7. Urodziny Medicine”  

Administratorem danych Uczestników konkursu o nazwie „7. Urodziny Medicine”  jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych. Zapoznaj się z Polityką Prywatności Administratora pod adresem: https://wearmedicine.com/polityka-prywatnosci. Kontakt z Administratorem: iod@brandbq.pl.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu udziału Uczestnika w Konkursie, prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród na podstawie zgody, a także przesyłania informacji drogą handlową, jeżeli zostanie wyrażona odrębna zgoda, jak również wykonanie przez administratora jego obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ww. zgody mogą być cofnięte w każdym czasie, jednak przetwarzanie danych sprzed cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie będzie skutkowało wycofaniem zgłoszenia Uczestnika na udział w Konkursie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbierz 30 zł
na pierwsze zakupy*

Zapisz się do newslettera Medicine i otrzymaj zniżkę na pierwsze zamówienie za min. 150 zł.
Nie przegap informacji o rabatach, wyprzedażach i najnowszych trendach.

Pliki cookies w Medicine

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnego działania witryny (cookies wymagane) oraz tworzenia usług i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb (cookies opcjonalne – możesz na nie wyrazić zgodę). Klikając w ustawienia dowiesz się więcej lub zmienisz preferencje urządzenia, z którego korzystasz.