logo MED

REGULAMIN AKCJI „WSPIERAMY POLSKIE SZPITALE”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin („REGULAMIN AKCJI”) określa zasady na jakich dokonywana jest sprzedaż towarów opisanych jako: „Maseczka sanitarna dla szpitala” („MASECZKA SANITARNA”) za pośrednictwem sklepu internetowego Medicine. Everyday Therapy pod adresem: www.wearmedicine.com („SKLEP”) w ramach akcji pod nazwą: „Wspieramy polskie szpitale” („AKCJA”).
 2. Organizatorem Akcji jest BRANDBQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00 („ORGANIZATOR”)
 3. Akcja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od 02.04.2020 roku do 27.05.2020 roku lub do wyczerpania zapasu maseczek sanitarnych.
 4. Do sprzedaży maseczek sanitarnych w ramach Akcji za pośrednictwem Sklepu stosuje się Regulamin Sklepu Medicine. Everyday Therapy dostępny pod adresem: https://wearmedicine.com/a/regulamin („REGULAMIN SKLEPU”) z modyfikacjami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
 5. W razie sprzeczności treści Regulaminu Akcji z Regulaminem Sklepu stosuje się postanowienia Regulaminu Akcji.

 

§ 2. CELE, ZASADY, UCZESTNICTWO W AKCJI

 1. Celem Akcji jest wsparcie szpitali: Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie  oraz Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu („SZPITALE”) poprzez dostarczenie na ich rzecz maseczek sanitarnych.
 2. W ramach Akcji Organizator umożliwia Uczestnikom zakup maseczek sanitarnych za pośrednictwem Sklepu, które następnie przekazane zostaną Szpitalom jako darowizna. Organizator przekazuje maseczki sanitarne Szpitalowi działając w imieniu Uczestników jako darczyńców.
 3. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie konsument, który dokona zakupu maseczki sanitarnej za pośrednictwem Sklepu oraz wyraża wolę przekazania nabytej przez niego maseczki sanitarnej w drodze darowizny na rzecz jednego ze Szpitali („UCZESTNIK”).
 4. Maseczki sanitarne oferowane w ramach Akcji nie mogą być nabywane przez podmioty mające status przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, spółki osobowej, jak również przez osoby prawne.
 5. Maseczki sanitarne przekazywane będą Szpitalom w następujących terminach:
  1. do dnia 24.04.2020 r. - dla zamówień złożonych od dnia 02.04.2020 r. do dnia 15.04.2020 r.
  2. do dnia 08.05.2020 r. - dla zamówień złożonych do dnia 16.04.2020 r. do dnia 29.04.2020 r.
  3. do dnia 22.05.2020 r. - dla zamówień złożonych do dnia 30.05.2020 r. do dnia 13.05.2020 r.
  4. do dnia 05.06.2020 r. - dla zamówień złożonych do dnia 14.05.2020 r. do dnia 27.05.2020 r.

przy czym maseczki sanitarne zakupione w Sklepie w danym okresie rozliczeniowym dzielone będą między Szpitale po połowie.

 1. Przekazanie maseczek sanitarnych Szpitalowi przez Organizatora następować będzie na podstawie protokołu przekazania.

 

§ 3. ZASADY SPRZEDAŻY MASECZEK SANITARNYCH

 1. Konsument, który chce wziąć udział w Akcji dokonuje zamówienia maseczki sanitarnej za pośrednictwem Sklepu.
 2. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości, Konsument kupuje maseczkę (za zapłatą ceny) i poleca Organizatorowi przekazanie maseczki Szpitalowi na zasadach określonych w poszczególnych postanowieniach Regulaminu.
 3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać w Sklepie wyboru towaru opisanego jako: „Maseczka sanitarna dla szpitala”, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 4. Uczestnik zatwierdza zamówienie maseczki sanitarnej w Sklepie poprzez użycie przycisku „Zamów i Zapłać”. Zatwierdzenie zamówienia maseczki sanitarnej w opisany sposób stanowi ofertę Uczestnika złożoną Organizatorowi zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią zamówienia, Regulaminem Sklepu oraz Regulaminem Akcji.
 5. Poprzez złożenie zamówienia maseczki sanitarnej w Sklepie Uczestnik wyraża chęć przekazania zakupionej maseczki sanitarnej w drodze darowizny na rzecz jednego ze Szpitali.
 6. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Uczestnikiem oraz Organizatorem umowy sprzedaży zamówionej przez Uczestnika maseczki sanitarnej.
 7. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży maseczki sanitarnej, Uczestnik przekazuje zakupioną maseczkę sanitarną w drodze darowizny na rzecz jednego ze Szpitali wybranego przez Organizatora zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu Akcji. Uczestnik upoważnia Organizatora do wydania nabytej przez niego maseczki sanitarnej Szpitalowi . Wydanie maseczki sanitarnej przez Organizatora na rzecz Szpitala zwalnia Organizatora z obowiązku wydania maseczki sanitarnej Uczestnikowi oraz jest równoznaczne z przekazaniem maski Szpitalowi przez Uczestnika w drodze darowizny. 
 8. Do sprzedaży maseczek sanitarnych nie stosuje się postanowień Regulaminu Sklepu dotyczących dostawy i odbioru towarów. Zakupione przez Uczestników maseczki sanitarne przekazywane będą Szpitalom i nie będą wydawane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej. Uczestnik nie ponosi kosztów dostawy maseczki sanitarnej do Szpitala.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Sklepu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Akcji. Zmiana Regulaminu Akcji będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu Akcji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu Akcji nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji.
 4. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa Regulamin Akcji.