MEDICINE x Tattoo Konwent 2019

Jesteś szczęśliwym posiadaczem dwóch biletów na Poznań Tattoo Konwent, które wygrałeś w konkursie Medicine. Zabierasz ze sobą bliską Ci osobę, ale seria niefortunnych wypadków sprawi, że spotkacie się dopiero na miejscu, w hali nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Postanawiasz zostawić drugi bilet w punkcie info PTK. Organizatorzy imprezy zgadzają się na takie rozwiązanie, tylko jeśli Twój towarzysz poda hasło: MEDICINE x TATTOO KONWENT.

Uwaga! Z bliżej nieznanych przyczyn, hasło możesz przekazać swojemu towarzyszowi tylko w formie odręcznie rozrysowanego rebusu, który będzie zawierał minimum trzy obrazki (elementy graficzne/symbole) lub - jak przystało na konwent - trzy tematyczne tatuaże.

A teraz do rzeczy! Zaprojektuj odręczny rebus, zawierający minimum trzy obrazki (elementy graficzne/symbole), który po rozszyfrowaniu utworzy hasło MEDICINE x TATTOO KONWENT. Projekt (w formie zdjęcia lub skanu) załącz w komentarzu pod tym postem konkursowym wraz z dopiskiem, dla kogo wygrałbyś swój drugi bilet na Poznań Tattoo Konwent „Na #tattookonwent zabieram…”. 

Nagrodzimy łącznie 3 najciekawsze naszym zdaniem projekty. Subiektywny werdykt wydana nasza medicinowa komisja. Autor najlepszego rebusu (Laureat I miejsca) otrzyma dwa zaproszenia VIP na poznański Tattoo Konwent oraz dwie koszulki marki Medicine. Dodatkowo dwie wyróżnione prace nagrodzimy 2-dniowymi wejściówkami dla dwóch osób i dwiema koszulkami marki Medicine.

Przyjęta definicja rebusu: łamigłówka składająca się z odpowiednio ułożonych rysunków, napisów i znaków. Rozwiązanie rebusu polega na odczytaniu zaszyfrowanego hasła. Obrazki wykorzystane w rebusie mogą stanowić proste przedstawienia przedmiotów, postaci i zjawisk. 

Na Wasze projekty czekamy na Facebooku do środy (03.04.2019) do końca dnia!

 

REGULAMIN KONKURSU „MEDICINE x Tattoo Konwent 2019”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „MEDICINE x Tattoo Konwent 2019” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”). 
2.    Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3.    Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 roku od godziny 16.00 do dnia 3 kwietnia 2019 roku do godziny 23.59 w serwisie Facebook na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/wearMEDICINE/ (zwanym dalej: „Profilem Organizatora”). 
4.    Konkurs będzie promowany na stronach Organizatora:
a.    https://www.facebook.com/wearMEDICINE/
b.    https://instagram.com/wearmedicine/
5.    Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail medicine@brandbq.pl. 
6.    Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie ukończyły lat 18, a także inne osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: medicine@brandbq.pl  lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora. 
2.    Uczestnikiem Konkursu nie może być:
a.    pracownik ani współpracownik Organizatora, 
b.    inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu, 
c.    osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.
3.    Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Profilu Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu w przypadku przyznania nagrody. 
4.    Zadaniem Uczestnika jest:
a.    wykonanie odręcznego projektu rebusu, zawierającego minimum trzy obrazki (elementy graficzne/symbole), który po rozszyfrowaniu utworzy hasło MEDICINE x TATTOO KONWENT (zwanego dalej „Pracą konkursową”). Praca konkursowa może zostać wykonana dowolną techniką. Organizator przyjmuje następującą definicję rebusu: łamigłówka składająca się z odpowiednio ułożonych rysunków, napisów i znaków, której rozwiązanie polega na odczytaniu zaszyfrowanego hasła. Obrazki wykorzystane w rebusie mogą stanowić proste przedstawienia przedmiotów, postaci i zjawisk. 
b.    opublikowanie skanu lub zdjęcia Pracy konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu Organizatora w serwisie Facebook wraz z dopiskiem „Na #tattookonwent zabieram…” w którym Uczestnik wskaże dowolną osobę trzecią, która mogłaby mu towarzyszyć podczas Poznań Tattoo Konwent 2019. Organizator nie wymaga imiennego wskazania osoby trzeciej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 
5.    Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od dnia 1 kwietnia 2019 roku od godziny 16.00 do dnia 3 kwietnia 2019 roku do godziny 23.59.
6.    Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich. 
7.    Z chwilą zamieszczenia Pracy konkursowej pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza także, że posiada uprawnienie do zgłoszenia w Konkursie Pracy konkursowej. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną Pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. 
8.    Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość Prac konkursowych, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.


§ 4. Zwycięzcy i nagrody

1.    Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 04.04.2019 roku do godziny 16:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.
2.    Komisja konkursowa, spośród wszystkich, prawidłowo opublikowanych Prac konkursowych dokona wyboru trzech zwycięskich Prac konkursowych, a ich autorom przyznane zostaną nagrody w Konkursie. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w oparciu o kryterium oceny jakości, estetyki, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej.
1.    Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą postu umieszczonego na Profilu Organizatora w serwisie Facebook w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 04.04.2019 roku.
3.    Nagrodami w Konkursie będą:
a.    dla Laureata I miejsca: jeden zestaw złożony z dwóch zaproszeń VIP, uprawniających do uczestnictwa w Poznań Tattoo Konwent w dniach 06-07.04.2019 roku (zwanego dalej również „Wydarzeniem”) oraz dwóch koszulek marki Medicine. Everyday Therapy, wybranych przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com, o wartości nie wyższej niż 69,90 zł każda;
b.    dla Laureatów dwóch równorzędnych wyróżnień: po jednym zestawie, złożonym z dwóch 2-dniowych wejściówek, uprawniających do uczestnictwa w Poznań Tattoo Konwent w dniach 06-07.04.2019 roku oraz dwóch koszulek marki Medicine. Everyday Therapy, wybranych przez Laureata z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com, o wartości nie wyższej niż 69,90 zł każda. 
4.    Obok Nagród, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. 
5.    Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

§ 5. Odbiór Nagród

1.    W terminie 5 dni roboczych od zamieszczenia na Profilu Organizatora posta z wynikami konkursu, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail na adres: medicine@brandbq.pl, w której wskaże Organizatorowi: 
a.    dwie koszulki marki Medicine. Everyday Therapy o wartości nie wyższej niż 69,90 zł każda, wybrane z aktualnego asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wearmedicine.com,
b.    adres do wysyłki koszulek,
lub odmówi przyjęcia Nagrody. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
2.    Nagrody w postaci zaproszeń/wejściówek, uprawniających do uczestnictwa w Poznań Tattoo Konwent 2019 w dniach 06-07.04.2019 zostaną przekazane Laureatom w dniu Wydarzenia, w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, znajdującym się na terenie odbywania się Wydarzenia. 
3.    Nagrody w postaci koszulek marki Medicine.Everyday Therapy zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Prawa autorskie

Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji: 
1)    w zakresie rozpowszechniania Pracy lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, 
2)    publikacja w środkach masowego przekazu, 
3)    publikacja w kanałach social media marki MEDICINE Everyday Therapy: na Facebooku i Instagramie,
4)    utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 
5)    wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń, 
6)    modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki,
umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.
§ 7. Postanowienia Końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.
2.    Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@brandbq.pl. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3.    Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.
5.    Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
6.    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
7.    Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Instagram lub do jego operatora.
8.    Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

Odbierz 30 zł
na pierwsze zakupy*

Zapisz się do newslettera Medicine i otrzymaj zniżkę na pierwsze zamówienie za min. 150 zł.
Nie przegap informacji o rabatach, wyprzedażach i najnowszych trendach.

Pliki cookies w Medicine

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnego działania witryny (cookies wymagane) oraz tworzenia usług i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb (cookies opcjonalne – możesz na nie wyrazić zgodę). Klikając w ustawienia dowiesz się więcej lub zmienisz preferencje urządzenia, z którego korzystasz.