logo MED

Informacje dotyczące umów sprzedaży zawieranych przy pomocy automatu sprzedającego

Informacje dotyczące umów sprzedaży zawieranych przy pomocy automatu sprzedającego

Podmiotem dokonującym sprzedaży towarów przy pomocy automatu sprzedającego jest Brandbq Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, kapitał zakładowy 326.650,00 zł.

W przypadku problemów technicznych z automatem sprzedającym, prosimy o kontakt z właścicielem automatu sprzedającego, tj. Vendim Sp. z o.o. z siedzibą w Przecławiu: adres e-mail: serwis@vendim.pl, nr telefonu: +48 533 474 345 lub +48 790 880 033

ZASADY ZWROTÓW TOWARÓW ZAKUPIONYCH W AUTOMACIE:

 1. Towary zakupione w automacie podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia zakupu we wszystkich sklepach stacjonarnych marki Medicine Everyday Therapy na terenie Polski. Sprzedający nie realizuje wymian towarów.
 2. Zwracane towary nie mogą nosić śladów użytkowania i powinny posiadać komplet oryginalnych metek.
 3. W celu dokonania zwrotu towaru należy dostarczyć reklamowany towar do sklepu oraz przedstawić dowód zakupu towaru (np. potwierdzenie wykonania transakcji kartą płatniczą, oświadczenie kupującego).

ZASADY REKLAMACJI TOWARÓW ZAKUPIONYCH W AUTOMACIE:

 1. Sprzedawca odpowiada za wady towaru zakupionego w automacie na zasadach rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym (art. 556 i następne).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 3. Reklamacje towarów zakupionych w automacie składać można we wszystkich sklepach stacjonarnych Medicine Everyday Therapy na terenie Polski.
 4. W celu złożenia reklamacji należy dostarczyć reklamowany towar do sklepu oraz przedstawić dowód zakupu towaru (np. potwierdzenie wykonania transakcji kartą płatniczą, oświadczenie kupującego).
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji oraz poinformuje Kupującego o sposobie jej rozstrzygnięcia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BRANDBQ SP. Z O.O.

 1. Administratorem danych osobowych osoby dokonującej zakupu za pośrednictwem automatu sprzedającego (dalej: Kupujący) jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków. 
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail iod@brandbq.pl lub adres siedziby.
 3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym, a Administratorem.
 4. Dane osobowe Kupujące będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b. RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f. RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i zapobieganiu nadużyciom i oszustwom.
 5. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, w szczególności przedawnienia roszczeń oraz wypełnienia obowiązków podatkowych ciążących na Administratorze.
 6. Kupującemu przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Kupującemu przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.