DZIEŃ Matki z MEDICINE - konkurs

Świętuj z nami Dzień Matki!

Co Was inspiruje?

Może lubicie wspólnie gotować, sadzić kwiaty, biegać czy skakać ze spadochronem… Może macie te same ulubione seriale, swojego ulubionego aktora, słuchacie tej samej płyty w piątkowy wieczór lub marzycie o wyprawie na ten sam koniec świata? Ty i Twoja mama! Opowiedz nam o tym, co inspiruje Ciebie i Twoją mamę, utrwal to na zdjęciu i zostaw je w komentarzu na dole pod postem wraz z opisem, stanowiącym uzasadnienie przedstawienia danego zdjęcia i prezentowanej na zdjęciu sytuacji i dodatkowe wyjaśnienie Twojego zamysłu. Dołóż #medicineinspiruje  #dlamamy #withmedicine i gotowe. P.S. Nie wymagamy zdjęć portretowych.

Za najciekawsze inspiracje 5 osobom oddamy egzemplarz książki „Komeda. Osobiste życie jazzu” Magdaleny Grzebałkowskiej (Wyd. Znak, 2018), książkę „Beksińscy. Portret podwójny” Magdaleny Grzebałkowskiej (Wyd. Znak, 2014) oraz torebkę marki MEDICINE, dla Ciebie lub Twojej Mamy – w sam raz na nadchodzący Dzień Matki.

Na zdjęcia czekamy do piątku 25 maja do godz. 12.00!

***
Biorąc udział w konkursie zezwalasz BRANDBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000372924) na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie. Do rozliczenia konkursu możemy wymagać podania od Ciebie dodatkowych danych. W każdej chwili możesz zmienić, uzupełnić swoje dane oraz cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z konkursu. 

 

REGULAMIN KONKURSU „Dzień Matki z MEDICINE” 
 
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „Dzień Matki z MEDICINE” organizowanego, w serwisie Facebook na profilu https://www.facebook.com/wearMEDICINE/ (zwanego dalej „Konkursem”), przez Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, w tym na nieodpłatne opublikowanie na stronach Organizatora jego zdjęcia, imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania nagrody.

4. Udział w Konkursie mogą brać osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: medicine@brandbq.pl  lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.  

5. Nagrody, o których mowa poniżej, przysługują Uczestnikom z wyłączeniem: a) pracowników oraz współpracowników Organizatora; b) innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu; c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

6. Konkurs będzie promowany na:

a) stronie https://www.facebook.com/wearMEDICINE/

b) stronie https://instagram.com/wearmedicine/

7. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail medicine@brandbq.pl.  

8. Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j.t.). 
 
§ 2 Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. 
 
§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs będzie trwał od 22 maja 2018 roku do 25 maja 2018 roku.

2. Organizator zamieści w internetowych materiałach promocyjnych informacje o zasadach Konkursu i nagrodach.

3. Nagrodami w Konkursie będzie pięć zestawów złożonych z: jednego egzemplarza książki pt. „Komeda. Osobiste życie jazzu” autorstwa Magdaleny Grzebałkowskiej (Wydawnictwo Znak,
2018), jednego egzemplarza książki pt. „Beksińscy. Portret podwójny” autorstwa Magdaleny Grzebałkowskiej (Wydawnictwo Znak, 2014) oraz jednej torebki marki MEDICINE.  

4. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

5. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie pod postem konkursowym umieszczonym na stronie https://www.facebook.com/wearMEDICINE/ autorskiego zdjęcia przedstawiającego dowolną sytuację lub inspirację wspólną dla Uczestnika i jej/jego matki („Praca konkursowa”). Pracę konkursową należy opublikować wraz z dodatkowym opisem, stanowiącym uzasadnienie przedstawienia danego zdjęcia i prezentowanej na zdjęciu sytuacji czy kreacji i dodatkowe wyjaśnienie zamysłu Uczestnika oraz hasztagami #medicineinspiruje #dlamamy #withmedicine. Organizator nie wymaga publikacji zdjęć portretowych pokazujących wizerunek Uczestnika i jej/jego matki.

6. Praca konkursowa, o której mowa w pkt. 5 powyżej nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.

 7. Z chwilą zamieszczenia Pracy konkursowej Uczestnik oświadcza i zapewnia, że jego Praca konkursowa jest utworem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakichkolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

 8. Organizator na podstawie danych zebranych za pośrednictwem serwisu Facebook wybierze pięciu Uczestników, którzy otrzymają nagrody (dalej zwanych „Laureatami”). Kryterium wyboru pięciu Laureatów będzie estetyka i kreatywność nadesłanych prac oceniana przez Komisję Konkursową.  

9. Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość prac.  

10. Rozwiązanie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora do 25.05.2018 roku.

11. Uczestnik, któremu decyzją Komisji Konkursowej zostanie przyznana nagroda w Konkursie, zostanie powiadomiony o tym fakcie za pomocą postu na Facebooku zamieszczonego przez Organizatora w terminie do 2 dni od dnia rozwiązania Konkursu.

12. W przypadku nieodpisania przez Uczestnika na post od Organizatora w terminie 5 dni roboczych od zamieszczenia informacji o otrzymaniu nagrody lub rezygnacji przez Uczestnika z nagrody, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

13. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę w danym Konkursie. 
 
§ 4 Prawa autorskie

Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy konkursowej do korzystania z nagrodzonej pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:  

1) publikacja w środkach masowego przekazu,

2) publikacja w kanałach social media marki MEDICINE everyday therapy: na Facebooku i Instagramie,

3) wprowadzanie wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji, w tym zmiana koloru, układu, czcionki.  
 
 
§ 5 Odbiór Nagród

1. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów na podany przez nich adres. Nagrody zostaną wysłane Laureatom pocztą, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy miejsce przekazania Nagrody znajdować się będzie poza terytorium 
 Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizator – w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 p. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 ze zm.) – przed wydaniem nagrody obliczy i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas korespondencji po wyłonieniu zwycięzców Konkursu o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych  z obowiązkiem podatkowym. 
 
§ 6 Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres: medicine@brandbq.pl. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje należy składać najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia rozwiązania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.

4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.

6. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wydania i rozliczenia nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie oraz realizację nagród. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych należy wysłać na adres mailowy  medicine@brandbq.pl.

7. Imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania zostaną opublikowane w serwisie Facebook na profilu Organizatora https://www.facebook.com/wearMEDICINE/.  

8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com

9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu. 
 

Odbierz 30 zł
na pierwsze zakupy*

Zapisz się do newslettera Medicine i otrzymaj zniżkę na pierwsze zamówienie za min. 150 zł.
Nie przegap informacji o rabatach, wyprzedażach i najnowszych trendach.

Pliki cookies w Medicine

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnego działania witryny (cookies wymagane) oraz tworzenia usług i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb (cookies opcjonalne – możesz na nie wyrazić zgodę). Klikając w ustawienia dowiesz się więcej lub zmienisz preferencje urządzenia, z którego korzystasz.