logo MED

REGULAMIN KONKURSU „Śladami legend”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie „Śladami legend” (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).

2.    Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 21.07.2022 roku od godziny 16:00 do dnia 07.08.2022 roku do godziny 23:59 w serwisie Facebook na oficjalnym profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/wearMEDICINE/ (zwanym dalej: „Profilem Organizatora”).

4.    Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail marketing@brandbq.pl.   

5.    Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

 

§ 2. Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 21 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Uczestnikiem Konkursu nie może być:

a.    pracownik ani współpracownik Organizatora,

b.    inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu Konkursu,

c.    osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.

3.    Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Profilu Organizatora nagrodzonej pracy konkursowej oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu w przypadku przyznania nagrody.

4.    Zadaniem Uczestnika jest:

a.    wykonanie autorskiej pracy (zwanej dalej „Pracą konkursową”), którą będzie własna interpretacja wybranej legendy z Kolekcji legendy marki Medicine w wybranej dziedzinie sztuki. Uczestnik może wybrać jedną z dziedzin:

  • Fotografia – w ramach tej dziedziny uczestnik ma za zadanie wykonać min. 3 fotografie
    w formacie .jpg, które będą interpretacją wybranej legendy.
  • Sztuki plastyczne – w ramach tej dziedziny uczestnik ma zadanie wykonać pracę plastyczną na płótnie bądź papierze za pomocą dowolnych technik artystycznych i wybranych przez Uczestnika materiałów oraz tworzyw a następnie przesłanie zdjęcia Pracy konkursowej na adres wskazany w lit. b poniżej lub wykonana w technice cyfrowej przy pomocy programu graficznego, będącą interpretacją wybranej legendy.
  • Kinematografia – w ramach tej dziedziny uczestnik ma za zadanie nagrać min 30 sekundowy film w formacie .mp4 będący interpretacją wybranej legendy.
  • Literatura – w ramach tej dziedziny uczestnik ma za zadanie stworzyć własne dzieło literackie na min. 1 stronę A4 w formacie .pdf będącą interpretacją wybranej legendy.
  • Muzyka – w ramach tej dziedziny uczestnik ma za zadanie stworzyć własne dzieło muzyczne w dowolnej technice, trwające min. 30 sekund będące interpretacją wybranej legendy.

b.    przesłanie Pracy konkursowej na adres: marketing@brandbq.pl z dopiskiem „Konkurs: Śladami Legend.

5.    Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu w terminie od dnia 21.07.2022 roku od godziny 16:00 do dnia 07.08.2022 roku do godziny 23:59.

6.    Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich. Praca konkursowa nie może w sposób negatywny nawiązywać do wizerunku.

7.    Z chwilą przesłania Pracy konkursowej Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca konkursowa jest utworem oryginalnym, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza także, że jest autorem Pracy konkursowej, posiada uprawnienie do zgłoszenia w Konkursie Pracy konkursowej, w tym utrwalonego wizerunku. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną Pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

8.    Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość Prac konkursowych, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

 

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

1.    Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 09.08.2022 roku do godziny 20:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Profilu Organizatora. Ogłoszenie wyników będzie obejmowało zamieszczenie na Profilu Organizatora Pracy konkursowej oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu danego Laureata.

2.    Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą postu umieszczonego na Profilu Organizatora w serwisie Facebook w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 09.08.2022 roku.

3.    Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) będą:

a.    dla Laureata I miejsca: jeden zestaw złożony z:

•    vouchera na siedmiodniowy najmem kampera spółki adVANture Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (KRS: 0000777552) właściciela firmy Advantures Campers
w wybranym i ustalonym przez Laureata z Advanture Campers terminie, przy czym Nagrodę można zrealizować nie później niż do 30 kwietnia 2023 roku. Wartość Nagrody wynosi 3000 zł. Realizacja
 voucheru, tj.  najem kampera nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Advanture Campers
i Laureatem na warunkach wskazanych przez Advanture Campers, z zastrzeżeniem, że minimalny wiek kierowcy wynosi 21 lat, kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii B od minimum dwóch lat.

•  jednego egzemplarza książki pod tytułem: „Moc Rytuałów. Przewodnik po świecie self-care” (Wydawnictwo Znak, 2021) o wartości 59,99 zł,

b.    dla Laureata II miejsca: jeden zestaw złożony z:

•    karty podarunkowej o wartości 500 zł do wykorzystania przez Laureata na dostępny asortyment w  dowolnym sklepie stacjonarnym Medicine ważnej przez rok od daty wystawienia,

•  jednego egzemplarza książki pod tytułem: „Moc Rytuałów. Przewodnik po świecie self-care” (Wydawnictwo Znak, 2021) o wartości 59,99 zł,

c.    dla Laureata III miejsca: jeden zestaw złożony z:

•    karty podarunkowej o wartości 300 zŁ do wykorzystania przez Laureata na dostępny asortyment w dowolnym sklepie stacjonarnym Medicine ważnej przez rok od daty wystawienia,

•  jednego egzemplarza książki pod tytułem: „Moc Rytuałów. Przewodnik po świecie self-care” (Wydawnictwo Znak, 2021) o wartości 59,99 zł,

4.    Obok Nagród, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

5.    Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

 

§ 5. Odbiór Nagród

1.    W terminie 2 dni roboczych od zamieszczenia na Profilu organizatora posta z wynikami Konkursu, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail na adres: marketing@brandbq.pl,  w której wskaże Organizatorowi:

a.    adres do wysyłki Nagrody,

lub odmówi przyjęcia Nagrody.

 W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

2.    Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6. Prawa autorskie

1.    Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, nabywa od każdego Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:

1)    w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,

2)    publikacja w środkach masowego przekazu,

3)    publikacja w kanałach social media marki Medicine Everyday Therapy: na Facebooku, Instagramie,

4)    utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

5)    wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,

6)    modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki,

7)umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.

2.    Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, w zamian za otrzymaną Nagrodę Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy, (ii) podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy konkursowej, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy konkursowej.

3.    Laureat, w zamian za otrzymaną Nagrodę, zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do nagrodzonej Pracy konkursowej.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

2.    Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków lub w formie mailowej na adres: marketing@brandbq.pl. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3.    Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.

4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.

5.    Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wearmedicine.com. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.

6.    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

7.    Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.

8.    Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu „Śladami legend”.

 

Administratorem danych Uczestników konkursu o nazwie „Śladami legend”  jest Brandbq Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy przy ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372924, NIP: 6793049718, REGON: 121360377 o kapitale zakładowym w wysokości 326 650,00  złotych. Zapoznaj się z Polityką Prywatności Administratora pod adresem: https://wearmedicine.com/polityka-prywatnosci. Kontakt z Administratorem: iod@brandbq.pl.  

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu udziału Uczestnika w Konkursie, prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród na podstawie zgody, a także przesyłania informacji drogą handlową, jeżeli zostanie wyrażona odrębna zgoda, jak również wykonanie przez administratora jego obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ww. zgody mogą być cofnięte w każdym czasie, jednak przetwarzanie danych sprzed cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie będzie skutkowało wycofaniem zgłoszenia Uczestnika na udział w Konkursie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.