Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Close [x]

Regulamin Akcji promocyjnej „TU SIĘ CZYTA” 3

I.    Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej o nazwie „TU SIĘ CZYTA” (dalej: „Akcja Promocyjna”).
2.    Organizatorem Akcji promocyjnej jest BRANDBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-527 Kraków, ul. Na Zjeździe 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000372924, REGON: 121360377, NIP: 6793049718, o kapitale zakładowym w wysokości 326.650,00 zł (dalej: „Organizator”). Współorganizatorem Akcji promocyjnej jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o., ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków, KRS: 0000064794.
3.    Akcja promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych sklepach stacjonarnych marki Medicine (dalej: „Sklep”), których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4.    Akcja promocyjna trwa w okresie od 14 sierpnia do 30 października 2017r.
5.    Informacje o Akcji promocyjnej wraz z Regulaminem są dostępne w Sklepach oraz na stronie sklepu internetowego Medicine pod adresem www.wearmedicine.com.
6.    Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Akcji promocyjnej mają charakter wyłącznie informacyjny.

II. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej

1.    W Akcji promocyjnej mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które przystępując do Akcji promocyjnej spełnią następujące warunki:
    zapoznały się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Akcji promocyjnej,
    ukończyły 18 rok życia lub ukończyły 13 rok życia i na udział w Akcji promocyjnej posiadają zgodę opiekunów prawnych,
    posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekunów prawnych,
    dopełniły warunki opisane szczegółowo w pkt. III poniżej.
2.    Z zastrzeżeniem zdania trzeciego, w Akcji promocyjnej mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliżej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia. Osoby wymienione w niniejszym punkcie,
w ramach wymiany książek nie mogą otrzymać nowych egzemplarzy książek.

III. Zasady Akcji promocyjnej

1.    W ramach Akcji promocyjnej każdy Klient Sklepu będzie mógł wymienić przyniesioną przez siebie książkę na inny, dowolny egzemplarz dostępny w Sklepie po łącznym spełnieniu następujących warunków:
1)    rok wydania książki nie będzie starszy niż 2012
2)    książka nie będzie zniszczona.
2.    W ramach Akcji promocyjnej Klient może wymienić książkę jedynie na inną dostępną w Sklepie. Klient przyjmuje do wiadomości, że wymiana książki może nastąpić zarówno na nowe egzemplarze, jak i używane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady książek używanych.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji stanu książki przyniesionej przez Klienta w celu dokonania wymiany, w szczególności pod kątem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także przysługuje mu uprawnienie odmowy przyjęcia danej książki ze względu na brak spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 2 powyżej.
4.    Każdy Klient po spełnieniu warunków opisanych w pkt. 2 powyżej i akceptacji wymiany książki przez personel Organizatora otrzyma:
1)    rabat w wysokości 30% na kolekcję nieprzecenioną marki Medicine w Sklepie, z zastrzeżeniem, że rabat w powyższej wysokości obowiązuje jedynie w przypadku dokonania zakupów w Sklepie przy jednoczesnej wymianie książki,
lub
2)    rabat w wysokości 20% na kolekcję nieprzecenioną marki Medicine w Sklepie w przypadku chęci dokonania zakupów w innym dniu niż wymiana książki. Klient jest uprawniony do realizacji rabatu w wysokości określonej w zdaniu poprzednim w terminie do 30 października 2017 r. po uprzednim okazaniu ulotki otrzymanej w momencie wymiany książki w Sklepie.
5.    Niniejsza Akcja promocja oraz rabaty udzielone w ramach Akcji promocyjnej nie łączą się z innymi promocjami, jak również rabatami w ramach karty pracowniczej i modelami przecenionymi. Płatność za zakupy może być realizowana za pośrednictwem karty podarunkowej Medicine oraz bonów MyBenefit.
6.    W ramach Akcji promocyjnej jeden Uczestnik może jednorazowo wymienić jedną książkę.
7.    Wzór ulotki określonej w pkt. 5 ppkt 2) stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Organizator ma prawo odmówić realizacji ulotki, jeżeli została ona zniszczona
w stopniu uniemożliwiającym jej identyfikację lub budzi zastrzeżenia personelu Organizatora co do autentyczności. Realizacja rabatu za pośrednictwem ulotki jest możliwa we wszystkich sklepach stacjonarnych marki Medicine, z wyłączeniem sklepów typu outlet.
8.    Klient może dokonać zwrotu lub wymiany towaru zakupionego z wykorzystaniem rabatu określonego w pkt. 5 powyżej w terminie do 30 dni od dokonania zakupu. Zwrot równowartości towaru następuje na kartę podarunkową. Środki zgromadzone na karcie podarunkowej należy wykorzystać w ciągu jednego roku.

IV.   Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1.    Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Akcji promocyjnej mogą być składane przez Klientów w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
2.    Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
3.    Osoba, która złożyła reklamację zostanie powiadomiona o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

V. Postanowienia końcowe
1.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory i roszczenia związane z Akcją promocyjną będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z poszanowaniem zasady ochrony praw już nabytych.. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia w Sklepach oraz na stronie internetowej pod adresem www.wearmedicine.com.
3.    Biorąc udział w Akcji promocyjnej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

Copyright © 2013 wearmedicine.com Created by Media Ambassador
Sklep internetowy www.wearmedicine.com prowadzi BrandBQ Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000372924, REGON 121360377, NIP 6793049718

Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.